Märke rundell

SÖK CRANBOURN® TRYCK

Storbritannien — Välj ditt språk:

Nordamerika — Välj ditt språk:

Latinamerika — Välj ditt språk:

Mellanöstern & Afrika — Välj ditt språk:

Asien — Välj ditt språk:

Oceanien — Välj ditt språk:

HÅLLBARA LYXDOFT

Varumärkestillgångar och digital mediapolicy

Detta är ett licensavtal mellan dig och CRANBOURN® som förklarar hur du eller ditt företag kan använda foton, illustrationer, vektorer och videoklipp (individuellt och kollektivt, "innehåll") som du laddar ner och licensierar från CRANBOURN®. Genom att ladda ner innehåll från CRANBOURN®accepterar du villkoren i detta avtal.

Du får använda licensierat innehåll på något sätt som överensstämmer med rättigheterna nedan och inte begränsat (se Begränsad användning nedan). Med förbehåll för dessa begränsningar och resten av villkoren i detta avtal.

I detta avtal betyder "användning" att kopiera, reproducera, modifiera, redigera, synkronisera, framföra, visa, sända, publicera eller på annat sätt använda det licensierade materialet. Se till att du läser avsnittet Begränsad användning nedan för undantag.

1. Begränsad användning:

Ingen olaglig användning.
Du får inte använda innehåll på ett pornografiskt, ärekränkande eller annat olagligt sätt för att främja våld eller hat eller i strid med tillämpliga regler (inklusive för sportinnehåll, eventuella begränsningar eller referenser utfärdade av en sportliga eller ett styrande organ) eller branschkoder.

Ingen ändring av redaktionellt innehåll.
Innehåll markerat som "redaktionellt" eller "avsett för redaktionellt" kan beskäras eller på annat sätt redigeras för teknisk kvalitet, förutsatt att innehållets redaktionella integritet inte äventyras, men du får inte ändra innehållet på annat sätt.

Ingen fristående filanvändning.
Du får inte använda innehåll på något sätt som tillåter andra att ladda ner, extrahera eller omdistribuera innehåll som en fristående fil (vilket betyder bara själva innehållsfilen, separat från projektet eller slutanvändningen).

Ingen falsk representation av författarskap.
Du får inte felaktigt intyga att du är den ursprungliga skaparen av ett verk som till stor del består av licensierat innehåll. Du kan till exempel inte skapa konstverk baserat enbart på licensierat innehåll och hävda att du är författaren.

Ingen kommersiell användning av redaktionellt innehåll.
Såvida det inte är uttryckligen auktoriserat i en CRANBOURN®, får du inte använda innehåll som är markerat som "redaktionellt" eller "avsett för redaktionellt" för kommersiella, reklam-, reklam-, rekommendationer, reklam, hasardspel/vadslagning/spelanvändningar eller merchandising. Denna typ av innehåll är i första hand avsedd att användas i redaktionella syften, det vill säga beskrivande syften som nyhetsrapportering och diskussion om aktuella händelser eller andra ämnen av mänskligt intresse.

Inga "On Demand"-produkter.
Om det inte uttryckligen godkänts av CRANBOURN®, får du inte använda innehåll i samband med "on-demand"-produkter (t.ex. produkter där en licensierad bild väljs av en tredje part för anpassning av en sådan produkt på beställningsbasis), inklusive, utan begränsning, vykort, muggar, t-shirts, kalendrar, affischer, skärmsläckare eller bakgrundsbilder på mobiltelefoner eller liknande föremål, detta inkluderar försäljning av produkter via specialdesignade webbplatser.

Inga elektroniska mallar.
Om det inte uttryckligen godkänts av CRANBOURN®, får du inte använda innehåll i elektroniska eller digitala mallar avsedda för återförsäljning eller annan distribution (till exempel webbplatsmallar, visitkortsmallar, elektroniska gratulationskortmallar och broschyrdesignmallar).

Ingen användning i varumärke eller logotyp.
Om det inte uttryckligen godkänts av CRANBOURN®, får du inte använda innehåll (helt eller delvis) som det särskiljande eller utmärkande kännetecknet för ett varumärke, designmärke, handelsnamn, företagsnamn, tjänstemärke eller logotyp. Dessutom har du inte rätt att registrera (i någon jurisdiktion) sådant innehåll (helt eller delvis) som ett varumärke eller förlita dig på sådana registreringar, tidigare användning och/eller upparbetad goodwill för att förhindra tredje parts användning av innehåll eller liknande innehåll (inklusive av oss, våra kunder eller upphovsrättsinnehavaren av sådant innehåll).

Ingen användning av maskininlärning, AI eller biometrisk teknik.
Om det inte uttryckligen godkänts av CRANBOURN®, får du inte använda innehåll (inklusive någon bildtextinformation, nyckelord eller annan metadata associerad med innehåll) för maskininlärning och/eller artificiell intelligens, eller för någon teknik som är utformad eller avsedd för identifiering av fysiska personer.

Inget metadatautnyttjande.
Såvida det inte uttryckligen godkänts av CRANBOURN®, får du inte använda bildtextinformation, nyckelord, medföljande text eller annan metadata som är associerad med innehåll separat och bortsett från innehållet, eller tillåta tredje part att komma åt eller använda sådan information som är kopplad till innehållet.

Ingen NFT-användning av redaktionellt innehåll eller rättighetsanpassat videoinnehåll.
Om det inte uttryckligen godkänts av CRANBOURN®, får du inte använda något innehåll som är markerat som "redaktionellt" eller "avsett för redaktionellt" eller något rättighetsfärdigt videoinnehåll i samband med en oföränderlig digital tillgång avsedd för försäljning eller annan distribution.

2. Immateriella rättigheter.

Allt licensierat innehåll ägs av antingen CRANBOURN® eller dess innehållsleverantörer. CRANBOURN® och innehållsleverantörerna förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen ges i detta avtal. Du får inte hävda någon rätt till intäkter från en upphovsrättsorganisation, webbplats för sociala medier, innehållsdelningsplattform eller någon annan tredje part angående fotokopiering, digital kopiering, delning, distribution eller annan sekundär användning av det licensierade innehållet.

2.1 Tillskrivning:

Om du använder innehåll i redaktionella eller akademiska syften måste du inkludera en poäng i anslutning till innehållet eller i produktionspoäng. Krediten ska vara i följande form eller som på annat sätt anges i bildtextinformationen som medföljer innehållet på CRANBOURN® webbplats: "[Fotografens namn]/ [Samlingens namn] via CRANBOURN®.”

Om licensierat innehåll används i en audio/visuell produktion där krediter ges till andra leverantörer av licensierat material, måste du inkludera en kredit i jämförbar storlek och placering. Krediten ska vara i följande form eller som på annat sätt anges i bildtextinformationen som medföljer innehållet på CRANBOURN® webbplats: "[Video] [Bilder] tillhandahålls av [Artistens namn]/[Samlingens namn] via CRANBOURN®.”

Du kan använda namnet på CRANBOURN® och/eller dess innehållsleverantörer efter behov för att ge attribution. Ändå får du inte på annat sätt använda deras namn, logotyper eller varumärken utan föregående skriftligt godkännande.

2.2 Uppsägning/Avbokning/Återkallande:

CRANBOURN® kan säga upp detta avtal när som helst om du bryter mot något av villkoren i detta eller något annat avtal med CRANBOURN®, i så fall måste du omedelbart: sluta använda innehållet , radera eller förstöra eventuella kopior och, på begäran, bekräfta till CRANBOURN® skriftligen att du har uppfyllt dessa krav.

Uppsägning av sociala medier. Om du använder innehållet på en social medieplattform eller annan tredje parts webbplats och plattformen eller webbplatsen använder (eller meddelar att den planerar att använda) innehållet för sitt eget syfte eller på ett sätt som strider mot detta avtal, gäller rättigheterna beviljats för sådan användning ska omedelbart upphöra, och i så fall, vid CRANBOURN®på begäran samtycker du till att ta bort allt innehåll från en sådan plattform eller webbplats.

3. Allmänna bestämmelser.

3.1 Uppgift:

Detta avtal är personligt för dig och kan inte överlåtas av dig utan CRANBOURN®skriftligt medgivande i förväg. CRANBOURN® kan överlåta detta avtal, utan förvarning eller samtycke, till ett företags dotterbolag eller till någon efterträdare i intresse, förutsatt att en sådan enhet samtycker till att vara bunden av dessa villkor.

3.2 Granskning:

Med rimligt varsel samtycker du till att tillhandahålla CRANBOURN® exempelkopior av projekt eller slutanvändningar som innehåller licensierat innehåll, inklusive genom att tillhandahålla CRANBOURN® med kostnadsfri tillgång till alla webbplatser eller plattformar med betalvägg eller på annat sätt begränsad åtkomst där innehåll återges. Dessutom, med rimligt varsel, CRANBOURN® kan, efter eget gottfinnande, antingen genom sina egna anställda eller genom en tredje part, granska dina register som är direkt relaterade till detta avtal och din användning av licensierat innehåll för att verifiera efterlevnaden av villkoren i detta avtal.

3.3 Elektronisk lagring:

Du samtycker till att behålla copyright-symbolen, namnet på CRANBOURN®, innehållets identifikationsnummer och all annan information eller metadata som kan vara inbäddad i den elektroniska filen som innehåller det ursprungliga innehållet och för att upprätthålla lämplig säkerhet för att skydda innehållet från obehörig användning av tredje part. Du kan göra en (1) kopia av innehållet för säkerhetskopiering.

3.4 Tillämplig lag/skiljedom.

Lagarna i England och Wales i Storbritannien kommer att styra detta avtal. Eventuella tvister som uppstår från eller relaterade till detta avtal ska slutgiltigt avgöras genom bindande, konfidentiell skiljedom av en enskild skiljeman som väljs med hjälp av reglerna och förfarandena för val av skiljeman enligt i) om du befinner dig i Nordamerika: JAMS snabba förfaranden i dess omfattande skiljedomsförfarande Regler och förfaranden ("JAMS"); eller ii) om du befinner dig utanför Nordamerika: International Center for Dispute Resolution (”ICDR”) eller JAMS (de tillämpliga reglerna efter eget gottfinnande), i kraft på det datum då skiljeförfarandet inleds som ska hållas i en av följande jurisdiktioner (den som är närmast dig): New York, New York; London, England; Paris, Frankrike; München, Tyskland; Madrid, Spanien; Milano, Italien; Sydney, Australien; Tokyo, Japan; eller Singapore. Skiljeförfarandet ska genomföras på engelska och all dokumentation ska presenteras och arkiveras på engelska. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande för parterna, och dom kan meddelas om skiljedomen och verkställas av vilken domstol som helst med behörig jurisdiktion. Förenta nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor styr inte detta avtal. Den segrande parten ska ha rätt att få tillbaka sina rimliga rättegångskostnader, inklusive advokatarvoden relaterade till den aspekten av dess anspråk eller försvar som den vinner på, och alla motstående kostnader ska kvittas. Trots det föregående, CRANBOURN® ska ha rätt att inleda och åtala alla rättsliga eller rättvisa åtgärder eller förfaranden inför en domstol med behörig jurisdiktion för att erhålla föreläggande eller annan lättnad mot dig i händelse av att, enligt CRANBOURNs uppfattning®, är sådan åtgärd nödvändig eller önskvärd för att skydda CRANBOURN®'S immateriella rättigheter. Parterna är överens om att, oavsett eventuella i övrigt tillämpliga preskriptionsregler, ett skiljeförfarande ska inledas inom två år efter de handlingar, händelser eller händelser som gav upphov till kravet.

3.5 Avskiljbarhet:

Om en eller flera av bestämmelserna i detta avtal visar sig vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomföra i något avseende, bör giltigheten, lagligheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas. Sådana bestämmelser bör endast revideras i den utsträckning som är nödvändig för att göra dem verkställbara.

3.6 Avstående:

Ingen åtgärd från någon av parterna, annat än uttryckligt skriftligt avstående, får tolkas som ett avstående från någon bestämmelse i detta avtal.

Användaren misslyckades med att följa riktlinjerna eller dessa villkor; och/eller någon kommentar som skickats av användarkontot ansågs olämplig.

3.7 Hela avtalet:

Inga villkor eller villkor i detta avtal får läggas till eller raderas såvida de inte görs skriftligen och godkänns skriftligen av båda parter eller utfärdas elektroniskt av CRANBOURN® och accepterat av dig. I händelse av inkonsekvens mellan villkoren i detta avtal och villkoren i en inköpsorder som skickas av dig, kommer villkoren i detta avtal att gälla. Lägga märke till. Alla meddelanden måste skickas till CRANBOURN® enligt detta avtal ska skickas via e-post till [email protected]. Alla meddelanden till dig kommer att skickas via e-post till den e-postadress som anges i ditt konto.

HÖG MED PÅ RESAN

Registrera dig för att få den senaste CRANBOURN® nyheter, evenemang och lanseringar.