Merke rundell

SØK CRANBOURN® TRYKK

Merkevareinntekter og retningslinjer for digitale medier

Dette er en lisensavtale mellom deg og CRANBOURN® som forklarer hvordan du eller din bedrift kan bruke bilder, illustrasjoner, vektorer og videoklipp (individuelt og samlet, "innhold") som du laster ned og lisensierer fra CRANBOURN®. Ved å laste ned innhold fra CRANBOURN®, godtar du vilkårene i denne avtalen.

Du kan bruke lisensiert innhold på en hvilken som helst måte i samsvar med rettighetene gitt nedenfor og ikke begrenset (se Begrenset bruk nedenfor). Underlagt disse begrensningene og resten av vilkårene i denne avtalen.

For formålene med denne avtalen betyr "bruk" å kopiere, reprodusere, modifisere, redigere, synkronisere, fremføre, vise, kringkaste, publisere eller på annen måte gjøre bruk av det lisensierte materialet. Sørg for at du leser delen Begrenset bruk nedenfor for unntak.

1. Begrenset bruk:

Ingen ulovlig bruk.
Du kan ikke bruke innhold på en pornografisk, ærekrenkende eller annen ulovlig måte for å fremme vold eller hat eller i strid med gjeldende regelverk (inkludert for sportsinnhold, eventuelle restriksjoner eller legitimasjon utstedt av en sportsliga eller et styrende organ) eller bransjekoder.

Ingen endring av redaksjonelt innhold.
Innhold merket som "redaksjonelt" eller "ment for redaksjonelt" kan beskjæres eller på annen måte redigeres for teknisk kvalitet, forutsatt at den redaksjonelle integriteten til innholdet ikke kompromitteres, men du kan ikke på annen måte endre innholdet.

Ingen frittstående filbruk.
Du kan ikke bruke innhold på noen måte som lar andre laste ned, trekke ut eller omdistribuere innhold som en frittstående fil (som betyr bare selve innholdsfilen, atskilt fra prosjektet eller sluttbruken).

Ingen falsk representasjon av forfatterskap.
Du kan ikke feilaktig representere at du er den opprinnelige skaperen av et verk som hovedsakelig består av lisensiert innhold. Du kan for eksempel ikke lage kunstverk basert utelukkende på lisensiert innhold og hevde at du er forfatteren.

Ingen kommersiell bruk av redaksjonelt innhold.
Med mindre det er uttrykkelig autorisert i en CRANBOURN®, kan du ikke bruke innhold merket med "redaksjonelt" eller "ment for redaksjonelt" til kommersielle, reklame-, reklame-, støtte-, reklame-, gambling-/tipping-/gaming-bruk eller salgsformål. Denne typen innhold er primært ment å brukes til redaksjonelle formål, altså beskrivende formål som nyhetsrapportering og diskusjon av aktuelle hendelser eller andre emner av menneskelig interesse.

Ingen 'On Demand'-produkter.
Med mindre det er uttrykkelig autorisert av CRANBOURN®, kan du ikke bruke innhold i forbindelse med "on-demand"-produkter (f.eks. produkter der et lisensiert bilde er valgt av en tredjepart for tilpasning av et slikt produkt på bestillingsbasis), inkludert, uten begrensning, postkort, krus, t-skjorter, kalendere, plakater, skjermsparere eller bakgrunnsbilder på mobiltelefoner eller lignende varer, dette inkluderer salg av produkter gjennom spesialdesignede nettsider.

Ingen elektroniske maler.
Med mindre det er uttrykkelig autorisert av CRANBOURN®, kan du ikke bruke innhold i elektroniske eller digitale maler beregnet for videresalg eller annen distribusjon (for eksempel nettstedsmaler, visittkortmaler, elektroniske gratulasjonskortmaler og brosjyredesignmaler).

Ingen bruk i varemerke eller logo.
Med mindre det er uttrykkelig autorisert av CRANBOURN®, kan du ikke bruke innhold (helt eller delvis) som det karakteristiske eller karakteristiske trekk ved et varemerke, designmerke, handelsnavn, firmanavn, tjenestemerke eller logo. I tillegg skal du ikke ha rett til å registrere (i noen jurisdiksjon) slikt innhold (helt eller delvis) som et varemerke eller stole på slike registreringer, tidligere bruk og/eller opparbeidet goodwill for å forhindre tredjeparts bruk av innhold eller lignende innhold (inkludert av oss, våre kunder eller opphavsrettseieren til slikt innhold).

Ingen bruk av maskinlæring, kunstig intelligens eller biometrisk teknologi.
Med mindre det er uttrykkelig autorisert av CRANBOURN®, kan du ikke bruke innhold (inkludert bildetekstinformasjon, nøkkelord eller andre metadata assosiert med innhold) til maskinlæring og/eller kunstig intelligensformål, eller for teknologier som er utviklet eller beregnet for identifikasjon av fysiske personer.

Ingen metadatautnyttelse.
Med mindre det er uttrykkelig autorisert av CRANBOURN®, kan du ikke bruke bildetekstinformasjonen, nøkkelordene, medfølgende tekst eller andre metadata knyttet til innholdet separat og bortsett fra innholdet, eller tillate tredjeparter å få tilgang til eller bruke slik informasjon knyttet til innholdet.

Ingen NFT-bruk av redaksjonelt innhold eller rettighetsklart videoinnhold.
Med mindre det er uttrykkelig autorisert av CRANBOURN®, kan du ikke bruke innhold som er merket med "redaksjonelt" eller "ment for redaksjonelt" eller rettighetsklart videoinnhold i forbindelse med en uforanderlig digital eiendel beregnet for salg eller annen distribusjon.

2. Immaterielle rettigheter.

Alt lisensiert innhold eies av enten CRANBOURN® eller dets innholdsleverandører. CRANBOURN® og innholdsleverandørene forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i denne avtalen. Du kan ikke hevde noen rett til inntekt fra et opphavsrettsselskap, sosiale medier-nettsted, innholdsdelingsplattform eller noen annen tredjepart angående fotokopiering, digital kopiering, deling, distribusjon eller annen sekundær bruk av det lisensierte innholdet.

2.1 Attribusjon:

Hvis du bruker innhold til redaksjonelle eller akademiske formål, må du inkludere en studiepoeng ved siden av innholdet eller i produksjonspoeng. Kreditten skal være i følgende form eller som på annen måte angitt i bildetekstinformasjonen som følger med innholdet på CRANBOURN® nettsted: «[Fotografens navn]/ [Samlingens navn] via CRANBOURN®."

Hvis lisensiert innhold brukes i en audio/visuell produksjon der kreditter gis til andre leverandører av lisensiert materiale, må du inkludere en kreditt i sammenlignbar størrelse og plassering. Kreditten skal være i følgende form eller som på annen måte angitt i bildetekstinformasjonen som følger med innholdet på CRANBOURN® nettsted: «[Video] [Bilde] levert av [Artistnavn]/[Samlingsnavn] via CRANBOURN®."

Du kan bruke navnet på CRANBOURN® og/eller dets innholdsleverandører etter behov for å gi attribusjon. Likevel kan du ikke ellers bruke deres navn, logoer eller varemerker uten skriftlig forhåndsgodkjenning.

2.2 Oppsigelse/kansellering/uttak:

CRANBOURN® kan si opp denne avtalen når som helst hvis du bryter noen av vilkårene i denne eller andre avtaler med CRANBOURN®, i så fall må du umiddelbart: slutte å bruke innholdet, slette eller ødelegge eventuelle kopier, og, hvis du blir bedt om det, bekrefte til CRANBOURN® skriftlig at du har overholdt disse kravene.

Oppsigelse av sosiale medier. Hvis du bruker innholdet på en sosial medieplattform eller et annet tredjepartsnettsted og plattformen eller nettstedet bruker (eller kunngjør at den planlegger å bruke) innholdet til sitt eget formål eller på en måte som er i strid med denne avtalen, gjelder rettighetene gitt for slik bruk skal umiddelbart opphøre, og i så fall etter CRANBOURN®s forespørsel samtykker du i å fjerne alt innhold fra en slik plattform eller nettside.

3. Generelle bestemmelser.

3.1 Oppgave:

Denne avtalen er personlig for deg og kan ikke overdras av deg uten CRANBOURN®skriftlig forhåndssamtykke. CRANBOURN® kan tildele denne avtalen, uten varsel eller samtykke, til ethvert firmatilknyttet selskap eller til enhver etterfølger i interesse, forutsatt at en slik enhet godtar å være bundet av disse vilkårene.

3.2 Revisjon:

Etter rimelig varsel godtar du å gi CRANBOURN® prøvekopier av prosjekter eller sluttbruk som inneholder lisensiert innhold, inkludert ved å levere CRANBOURN® med gratis tilgang til alle nettsteder eller plattformer med betalingsvegger eller på annen måte begrenset tilgang der innhold gjengis. I tillegg, etter rimelig varsel, CRANBOURN® kan etter eget skjønn, enten gjennom sine egne ansatte eller gjennom en tredjepart, revidere registrene dine som er direkte relatert til denne avtalen og din bruk av lisensiert innhold for å verifisere samsvar med vilkårene i denne avtalen.

3.3 Elektronisk lagring:

Du godtar å beholde copyright-symbolet, navnet på CRANBOURN®, innholdets identifikasjonsnummer og all annen informasjon eller metadata som kan være innebygd i den elektroniske filen som inneholder det originale innholdet og for å opprettholde passende sikkerhet for å beskytte innholdet mot uautorisert bruk av tredjeparter. Du kan lage én (1) kopi av innholdet for sikkerhetskopiering.

3.4 Gjeldende lov/voldgift.

Lovene i England og Wales i Storbritannia vil styre denne avtalen. Eventuelle tvister som oppstår fra eller relatert til denne avtalen skal endelig avgjøres ved bindende, konfidensiell voldgift av en enkelt voldgiftsdommer valgt ved bruk av reglene og prosedyrene for valg av voldgiftsdommer under i) hvis du er i Nord-Amerika: JAMS' fremskyndede prosedyrer i dens omfattende voldgift Regler og prosedyrer ("JAMS"); eller ii) hvis du er utenfor Nord-Amerika: International Center for Dispute Resolution (“ICDR”) eller JAMS (de gjeldende reglene etter eget skjønn), i kraft på datoen for begynnelsen av voldgift som skal holdes i en av følgende jurisdiksjoner (den som er nærmest deg): New York, New York; London, England; Paris, Frankrike; München, Tyskland; Madrid, Spania; Milano, Italia; Sydney, Australia; Tokyo, Japan; eller Singapore. Voldgiftsbehandlingen skal gjennomføres på engelsk, og all dokumentasjon skal presenteres og arkiveres på engelsk. Voldgiftsdommerens avgjørelse skal være endelig og bindende for partene, og dommen kan avgis over voldgiftsdommen og fullbyrdes av enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer styrer ikke denne avtalen. Den rådende parten skal ha rett til å få dekket sine rimelige saksomkostninger, inkludert advokatsalærer knyttet til det aspektet av sitt krav eller forsvar som den har medhold i, og eventuelle motstridende kostnader skal motregnes. Til tross for det foregående, CRANBOURN® skal ha rett til å påbegynne og straffeforfølge enhver rettslig eller rettferdig handling eller saksgang for enhver domstol med kompetent jurisdiksjon for å få påbud eller annen lettelse mot deg i tilfelle at, etter CRANBOURNs oppfatning®, slik handling er nødvendig eller ønskelig for å beskytte CRANBOURN®'S immaterielle rettigheter. Partene er enige om at, til tross for eventuelle ellers gjeldende foreldelsesregler, skal enhver voldgiftssak startes innen to år etter handlingene, hendelsene eller hendelsene som gir opphav til kravet.

3.5 Adskillelse:

Hvis en eller flere av bestemmelsene i denne avtalen viser seg å være ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare på noen måte, skal gyldigheten, lovligheten og håndhevbarheten til de gjenværende bestemmelsene ikke påvirkes. Slike bestemmelser bør bare revideres i den grad det er nødvendig for å gjøre dem håndhevbare.

3.6 Fraskrivelse:

Ingen handling fra noen av partene, annet enn uttrykkelig skriftlig fraskrivelse, kan tolkes som en fraskrivelse av noen bestemmelse i denne avtalen.

Brukeren unnlot å overholde retningslinjene eller disse vilkårene og betingelsene; og/eller enhver kommentar sendt inn av brukerkontoen ble ansett som upassende.

3.7 Hele avtalen:

Ingen vilkår eller betingelser i denne avtalen kan legges til eller slettes med mindre de er gjort skriftlig og akseptert skriftlig av begge parter eller utstedt elektronisk av CRANBOURN® og akseptert av deg. I tilfelle uoverensstemmelse mellom vilkårene i denne avtalen og vilkårene i en innkjøpsordre sendt av deg, vil vilkårene i denne avtalen gjelde. Legge merke til. Alle meldinger må sendes til CRANBOURN® under denne avtalen skal sendes via e-post til [email protected]. Alle meldinger til deg vil bli sendt via e-post til e-posten som er angitt i kontoen din.

BLI MED PÅ REISEN

Registrer deg for å motta den nyeste CRANBOURN® nyheter, arrangementer og lanseringer.