Merk rondel

ZOEK CRANBOURN® DRUK OP

Verenigd Koninkrijk — Kies uw taal:

Rug

Noord Amerika — Kies uw taal:

Rug

Latijns Amerika — Kies uw taal:

Rug

Midden Oosten & Afrika — Kies uw taal:

Rug

Azië — Kies uw taal:

Rug

Oceanië — Kies uw taal:

Rug
DUURZAME LUXE GEUREN

Merkactiva en digitaal mediabeleid

Dit is een licentieovereenkomst tussen u en CRANBOURN® waarin wordt uitgelegd hoe u of uw bedrijf foto's, illustraties, vectoren en videoclips (individueel en gezamenlijk, "inhoud") kunt gebruiken die u downloadt en in licentie neemt van CRANBOURN®. Door inhoud te downloaden van CRANBOURN®, aanvaardt u de voorwaarden van deze overeenkomst.

U mag gelicentieerde inhoud gebruiken op elke manier die in overeenstemming is met de hieronder verleende rechten en die niet beperkt zijn (zie Beperkt gebruik hieronder). Onder voorbehoud van deze beperkingen en de rest van de voorwaarden van deze overeenkomst.

Voor de doeleinden van deze overeenkomst betekent “gebruiken” het kopiëren, reproduceren, wijzigen, bewerken, synchroniseren, uitvoeren, weergeven, uitzenden, publiceren of anderszins gebruiken van het gelicentieerde materiaal. Zorg ervoor dat u het gedeelte Beperkt gebruik hieronder leest voor uitzonderingen.

1. Beperkt gebruik:

Geen onrechtmatig gebruik.
U mag de inhoud niet gebruiken op een pornografische, lasterlijke of andere onwettige manier om geweld of haat te bevorderen of in strijd met toepasselijke regelgeving (inclusief voor sportinhoud, eventuele beperkingen of inloggegevens uitgegeven door een sportcompetitie of bestuursorgaan) of branchecodes.

Geen wijziging van redactionele inhoud.
Inhoud gemarkeerd als ‘redactioneel’ of ‘bedoeld voor redactioneel gebruik’ mag worden bijgesneden of anderszins worden bewerkt vanwege de technische kwaliteit, op voorwaarde dat de redactionele integriteit van de inhoud niet in het gedrang komt, maar u mag de inhoud op geen enkele andere manier wijzigen.

Geen zelfstandig bestandsgebruik.
U mag inhoud op geen enkele manier gebruiken waardoor anderen inhoud kunnen downloaden, extraheren of herdistribueren als een op zichzelf staand bestand (dat wil zeggen alleen het inhoudsbestand zelf, los van het project of het eindgebruik).

Geen valse voorstelling van auteurschap.
U mag niet ten onrechte beweren dat u de oorspronkelijke maker bent van een werk dat grotendeels uit gelicentieerde inhoud bestaat. U kunt bijvoorbeeld geen illustraties maken die uitsluitend zijn gebaseerd op gelicentieerde inhoud en beweren dat u de auteur bent.

Geen commercieel gebruik van redactionele inhoud.
Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in een CRANBOURN®, mag u de inhoud die is gemarkeerd als 'redactioneel' of 'bedoeld voor redactioneel gebruik' niet gebruiken voor commerciële, promotionele, advertorial-, goedkeurings-, reclame-, gok-/weddenschaps-/gamingdoeleinden of merchandisingdoeleinden. Dit type inhoud is in de eerste plaats bedoeld voor redactionele doeleinden, dat wil zeggen beschrijvende doeleinden, zoals nieuwsverslaggeving en discussie over actuele gebeurtenissen of andere human interest-onderwerpen.

Geen 'On Demand'-producten.
Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door CRANBOURN®mag u geen inhoud gebruiken in verband met “on-demand”-producten (bijvoorbeeld producten waarbij een gelicentieerde afbeelding door een derde partij wordt geselecteerd voor aanpassing van een dergelijk product op bestelling), inclusief maar niet beperkt tot: ansichtkaarten, mokken, t-shirts, kalenders, posters, screensavers of wallpapers op mobiele telefoons of soortgelijke items, dit omvat de verkoop van producten via op maat ontworpen websites.

Geen elektronische sjablonen.
Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door CRANBOURN®mag u geen inhoud gebruiken in elektronische of digitale sjablonen die bedoeld zijn voor wederverkoop of andere distributie (bijvoorbeeld websitesjablonen, sjablonen voor visitekaartjes, sjablonen voor elektronische wenskaarten en brochureontwerpsjablonen).

Geen gebruik in handelsmerk of logo.
Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door CRANBOURN®, mag u de inhoud (geheel of gedeeltelijk) niet gebruiken als onderscheidend kenmerk van een handelsmerk, ontwerpmerk, handelsnaam, bedrijfsnaam, dienstmerk of logo. Bovendien heeft u niet het recht om (in welk rechtsgebied dan ook) dergelijke inhoud (geheel of gedeeltelijk) te registreren als handelsmerk of te vertrouwen op dergelijke registraties, eerder gebruik en/of opgebouwde goodwill om gebruik door derden van de inhoud te voorkomen. inhoud of soortgelijke inhoud (inclusief die van ons, onze klanten of de auteursrechthebbende van dergelijke inhoud).

Geen gebruik van machine learning, AI of biometrische technologie.
Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door CRANBOURN®mag u de inhoud (inclusief ondertitelingsinformatie, trefwoorden of andere metagegevens die verband houden met de inhoud) niet gebruiken voor doeleinden van machinaal leren en/of kunstmatige intelligentie, of voor technologieën die zijn ontworpen of bedoeld voor de identificatie van natuurlijke personen.

Geen exploitatie van metadata.
Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door CRANBOURN®, mag u de bijschriftinformatie, trefwoorden, begeleidende tekst of andere metagegevens die verband houden met de inhoud niet los van de inhoud gebruiken, of derden toestaan toegang te krijgen tot dergelijke informatie die verband houdt met de inhoud of deze te gebruiken.

Geen NFT-gebruik van redactionele inhoud of rights-ready video-inhoud.
Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door CRANBOURN®, mag u geen inhoudsitems gebruiken die zijn gemarkeerd als 'redactioneel' of 'bedoeld voor redactioneel' of enige video-inhoud die gereed is voor rechten in verband met een onveranderlijk digitaal item dat bedoeld is voor verkoop of andere distributie.

2. Intellectuele eigendomsrechten.

Alle gelicentieerde inhoud is eigendom van CRANBOURN® of haar inhoudsleveranciers. CRANBOURN® en de inhoudleveranciers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. U mag geen recht doen gelden op inkomsten van een auteursrechtenorganisatie, sociale mediawebsite, platform voor het delen van inhoud of enige andere derde partij met betrekking tot het fotokopiëren, digitaal kopiëren, delen, distribueren of ander secundair gebruik van de gelicentieerde inhoud.

2.1 Toeschrijving:

Als u inhoud gebruikt voor redactionele of academische doeleinden, moet u een credit toevoegen naast de inhoud of in de productiecredits. Het krediet moet de volgende vorm hebben of zoals anderszins bepaald in de bijschriftinformatie bij de inhoud op de CRANBOURN® website: “[Naam fotograaf]/ [Naam collectie] via CRANBOURN®.”

Als gelicentieerde inhoud wordt gebruikt in een audio/visuele productie waarbij credits worden toegekend aan andere aanbieders van gelicentieerd materiaal, moet u een credit opnemen van vergelijkbare grootte en plaatsing. Het krediet moet de volgende vorm hebben of zoals anderszins bepaald in de bijschriftinformatie bij de inhoud op de CRANBOURN® website: “[Video] [Beeldmateriaal] geleverd door [Naam artiest]/[Naam collectie] via CRANBOURN®.”

U mag de naam CRANBOURN gebruiken® en/of haar inhoudsleveranciers, indien nodig om naamsvermelding te geven. Toch mag u hun namen, logo's of handelsmerken niet anderszins gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

2.2 Beëindiging/annulering/intrekking:

CRANBOURN® kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen als u een van de voorwaarden van deze of een andere overeenkomst met CRANBOURN schendt®In dat geval moet u onmiddellijk: stoppen met het gebruik van de inhoud, eventuele kopieën verwijderen of vernietigen, en, indien gevraagd, bevestigen aan CRANBOURN® schriftelijk laten weten dat u aan deze eisen heeft voldaan.

Beëindiging van sociale media. Als u de inhoud gebruikt op een social media platform of een andere website van een derde partij en het platform of de website gebruikt (of maakt bekend van plan te zijn) de inhoud voor eigen doeleinden of op een manier die in strijd is met deze overeenkomst, de rechten die voor dergelijk gebruik wordt verleend, wordt onmiddellijk beëindigd, en in dat geval, bij CRANBOURN®Op verzoek gaat u ermee akkoord alle inhoud van een dergelijk platform of website te verwijderen.

3. Algemene bepalingen.

3.1 Opdracht:

Deze overeenkomst is persoonlijk voor u en kan niet door u worden overgedragen zonder CRANBOURN®'s voorafgaande schriftelijke toestemming. CRANBOURN® mag deze overeenkomst, zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming, overdragen aan een gelieerde onderneming of aan een eventuele opvolger, op voorwaarde dat een dergelijke entiteit ermee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

3.2 Controle:

Na een redelijke kennisgeving gaat u ermee akkoord CRANBOURN te verstrekken® voorbeeldkopieën van projecten of eindgebruik die gelicentieerde inhoud bevatten, inclusief door het verstrekken van CRANBOURN® met gratis toegang tot elke website of platform met betaalmuur of anderszins beperkte toegang waar inhoud wordt gereproduceerd. Bovendien zal CRANBOURN, na redelijke kennisgeving,® kan, naar eigen goeddunken, via zijn eigen werknemers of via een derde partij, uw gegevens controleren die rechtstreeks verband houden met deze overeenkomst en uw gebruik van gelicentieerde inhoud om de naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst te verifiëren.

3.3 Elektronische opslag:

U gaat ermee akkoord het copyright-symbool, de naam CRANBOURN, te behouden®, het identificatienummer van de inhoud en alle andere informatie of metagegevens die mogelijk zijn ingebed in het elektronische bestand dat de originele inhoud bevat, en om passende beveiliging te handhaven om de inhoud te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden. U mag één (1) kopie van de inhoud maken voor back-updoeleinden.

3.4 Toepasselijk recht/arbitrage.

Op deze overeenkomst zijn de wetten van Engeland en Wales in het Verenigd Koninkrijk van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen uiteindelijk worden beslecht door bindende, vertrouwelijke arbitrage door één enkele arbiter, geselecteerd met behulp van de regels en procedures voor arbiterselectie onder i) als u zich in Noord-Amerika bevindt: de versnelde procedures van JAMS in zijn uitgebreide arbitrage Regels en procedures (“JAMS”); of ii) als u zich buiten Noord-Amerika bevindt: het International Centre for Dispute Resolution (“ICDR”) of JAMS (de toepasselijke regels zijn naar eigen goeddunken), van kracht op de datum van aanvang van de arbitrage die zal worden gehouden in een van de volgende rechtsgebieden (welke het dichtst bij u ligt): New York, New York; Londen, Engeland; Parijs, Frankrijk; Munchen, Duitsland; Madrid, Spanje; Milaan, Italië; Sydney, Australië; Tokio, Japan; of Singapore. De arbitrageprocedure zal in het Engels worden gevoerd en alle documentatie zal in het Engels worden gepresenteerd en ingediend. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen, en er kan een uitspraak worden gedaan over de arbitrale uitspraak en ten uitvoer worden gelegd door elke bevoegde rechtbank. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze overeenkomst. De winnende partij heeft het recht om haar redelijke juridische kosten terug te vorderen, inclusief juridische kosten die verband houden met dat aspect van haar claim of verdediging waarop zij prevaleert, en eventuele tegengestelde kosten zullen worden verrekend. Niettegenstaande het voorgaande, CRANBOURN® heeft het recht om juridische of billijke stappen of procedures te starten en te vervolgen voor een rechtbank met bevoegde jurisdictie om een voorlopige voorziening of andere schadevergoeding tegen u te verkrijgen in het geval dat, naar de mening van CRANBOURN®, is een dergelijke actie noodzakelijk of wenselijk om CRANBOURN te beschermen®'S intellectuele eigendomsrechten. De partijen komen overeen dat, niettegenstaande enige anderszins toepasselijke verjaringstermijn, elke arbitrageprocedure zal worden aangevangen binnen twee jaar na de handelingen, gebeurtenissen of gebeurtenissen die aanleiding geven tot de claim.

3.5 Scheidbaarheid:

Als een of meer van de bepalingen in deze overeenkomst in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, mag dit de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden. Dergelijke bepalingen mogen alleen worden herzien voor zover dat nodig is om ze afdwingbaar te maken.

3.6 Ontheffing:

Geen enkele handeling van een van beide partijen, anders dan een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand, mag worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige bepaling van deze overeenkomst.

De gebruiker heeft zich niet gehouden aan de Richtlijnen of deze Voorwaarden; en/of elke opmerking die door het gebruikersaccount is ingediend, werd als ongepast beschouwd.

3.7 Gehele overeenkomst:

Er mogen geen voorwaarden of bepalingen van deze overeenkomst worden toegevoegd of verwijderd, tenzij deze schriftelijk zijn vastgelegd en schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen of elektronisch zijn uitgegeven door CRANBOURN® en door jou geaccepteerd. In het geval van enige inconsistentie tussen de voorwaarden van deze overeenkomst en de voorwaarden op een door u verzonden inkooporder, zijn de voorwaarden van deze overeenkomst van toepassing. Kennisgeving. Alle kennisgevingen moeten naar CRANBOURN worden verzonden® onder deze overeenkomst moeten per e-mail worden verzonden naar [email protected]. Alle kennisgevingen aan u worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat in uw account is vermeld.

DOE MEE MET DE REIS

Meld u aan om de nieuwste CRANBOURN te ontvangen® nieuws, evenementen en lanceringen.