Merk rondel

ZOEK CRANBOURN® DRUK OP

Verenigd Koninkrijk — Kies uw taal:

Rug

Noord Amerika — Kies uw taal:

Rug

Latijns Amerika — Kies uw taal:

Rug

Midden Oosten & Afrika — Kies uw taal:

Rug

Azië — Kies uw taal:

Rug

Oceanië — Kies uw taal:

Rug
DUURZAME LUXE GEUREN

algemene voorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan CRANBOURN® website op www.cranbourn.com (de "Site"). Dit document (samen met de documenten waarnaar erin wordt verwezen) vermeldt de voorwaarden waaronder u de Site mag gebruiken.

Als u niet gebonden wilt zijn aan deze voorwaarden, dient u de site niet te gebruiken. Gebruik van de site door u wordt beschouwd als uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

We kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, dus bekijk ze elke keer dat u de Site bezoekt. U dient een kopie van deze Algemene voorwaarden te bewaren voor toekomstig gebruik.

1. OVER ONS:

De site en applicatie worden beheerd door CRANBOURN (Holdings) Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 11692479, met statutaire zetel op 1 The Green, Richmond, Surrey, TW9 1PL.

Ons btw-nummer is GB 311 7674 14. U kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: [email protected].

2. GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF APPLICATIE

U mag de Site alleen voor persoonlijk gebruik gebruiken. Elk commercieel gebruik door u van de Site is ten strengste verboden. Het is u toegestaan om af en toe afzonderlijke webpagina's af te drukken, op voorwaarde dat u niet de hele of een substantieel deel van de site afdrukt en dat de handelsmerken en kennisgevingen over intellectueel eigendom op de site niet worden verwijderd.

Tenzij anders vermeld in deze Algemene voorwaarden, mag u niet (direct of indirect) (i) de inhoud of de Site of Applicatie geheel of gedeeltelijk kopiëren, downloaden, opslaan, beschikbaar maken, distribueren, verkopen of aanbieden om te verkopen, of (ii) inhoud, bestanden of gegevens van de Site downloaden of anderszins kopiëren om een database of publicatie van welke aard dan ook te maken of te vullen.

3. INSCHRIJVING

U mag niet meer dan één account registreren.

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om u te registreren en opmerkingen of foto's in te dienen via de Site.

U moet een up-to-date e-mailadres verstrekken waartoe u regelmatig toegang heeft, aangezien we mogelijk contact met u moeten opnemen over uw inzendingen.

U mag niet: zich voordoen als een andere persoon of proberen zich voor te doen als een andere persoon; uw wachtwoord bekendmaken aan iemand anders; iemand anders toestaan uw account te gebruiken, of het account van iemand anders gebruiken. U bent verantwoordelijk voor alle inzendingen die via uw account worden ingediend. Als u vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot uw wachtwoord of account of deze gebruikt, moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar [email protected]

4. KOPPELEN NAAR DE WEBSITE

U kunt uw vrienden links naar onze Sites of specifieke pagina's daarvan e-mailen.

5. UW INHOUD – WAT WE MOGEN DOEN

We behouden ons het recht voor om alle of een deel van de inhoud die u indient te publiceren, te bewerken of te verwijderen, inclusief maar niet beperkt tot details in uw profiel (bijv. uw naam, stad, land), foto's of opmerkingen die u mogelijk hebt ingediend (" Uw inhoud").

Houd er rekening mee dat door inhoud in te dienen via de site, u ermee instemt dat alle afbeeldingen die u verstrekt, worden geüpload naar Google Afbeeldingen of een andere door ons geselecteerde zoekmachine.

Door inhoud op de site te plaatsen, verleent u ons een eeuwigdurende, royaltyvrije, wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie om uw inhoud te gebruiken, kopiëren, bewerken, aanpassen, publiceren, vertalen, beschikbaar stellen, communiceren, distribueren en in sublicentie te geven. (geheel of gedeeltelijk) voor welk doel dan ook. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat door u via de Site is geplaatst of geüpload, een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy. Door uw inhoud in te dienen, garandeert u dat u het recht hebt om deze licentie te verlenen en vrijwaart u ons voor elke schending van die garantie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens een derde partij voor de inhoud of juistheid van materiaal dat door u of een andere gebruiker van de site is geplaatst. Voor zover toegestaan door de wet, doet u afstand van uw morele rechten (bijv. het recht om geïdentificeerd te worden als de auteur of om bezwaar te maken tegen afwijkende behandeling) in uw inhoud. Ga door met het publiceren van alle of een deel van uw inhoud, inclusief uw foto's, opmerkingen, profiel, naam, stad en land, zelfs als u van gedachten verandert en wilt dat wij deze verwijderen en/of als u niet langer geregistreerd bent bij de site.

6. UW INHOUD – WAT U NIET MAG DOEN

U mag geen materiaal op de site plaatsen dat: lasterlijk, vals of misleidend is; beledigend, bedreigend of beledigend; obsceen of van seksuele aard; of beledigend, racistisch, seksistisch, ageist of anderszins discriminerend is tegen personen op basis van hun burgerlijke staat, seksuele geaardheid of religieuze overtuigingen. U mag geen materiaal op de site plaatsen dat waarschijnlijk: geweld aanmoedigt; gedrag aanmoedigen of aanleren dat strafbaar is, aanleiding geeft tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins onwettig is; inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; reclame maken voor een product of dienst; zich voordoen als iemand anders of op een andere manier uw identiteit, affiliatie of status verkeerd voorstellen; afbreuk doen aan lopende gerechtelijke procedures waarvan u op de hoogte bent; iemand alarm, angst of angst bezorgen; technisch schadelijk zijn (inclusief, maar niet beperkt tot, computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige of schadelijke software, gegevens, componenten of gedragingen); of deze algemene voorwaarden of ons privacybeleid schenden. U mag geen links naar websites indienen. U mag niet proberen de bescherming die wij hebben ingesteld voor de veiligheid en werking van de Site te omzeilen. U mag geen inhoud opnieuw indienen waarvan u weet dat deze is verwijderd.

7. SCHORSING OF BEËINDIGING VAN DE REKENING

We kunnen naar eigen goeddunken elk gebruikersaccount opschorten en/of verwijderen. De belangrijkste redenen waarom een account kan worden opgeschort of verwijderd, zijn:

De gebruiker heeft zich niet gehouden aan de Richtlijnen of deze Voorwaarden; en/of elke opmerking die door het gebruikersaccount is ingediend, werd als ongepast beschouwd.

We zullen u per e-mail op de hoogte stellen van elke opschorting op het adres dat u tijdens uw registratie hebt opgegeven of bij de volgende keer dat u toegang probeert te krijgen tot uw account. De duur van de opschorting of de beslissing om een account te verwijderen, hangt af van de omstandigheden. Als uw account is opgeschort of verwijderd, mag u niet proberen om opnieuw te registreren of inhoud in te dienen via een ander account zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

8. VRIJWARING

U vrijwaart ons en houdt ons schadeloos voor alle verliezen, uitgaven, kosten en aansprakelijkheden die ontstaan als gevolg van of in verband met uw schending van deze Algemene voorwaarden.

9. TRANSACTIES AFGESLOTEN VIA DE SITE

Op contracten voor de levering van goederen die via onze site zijn gesloten, zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. De ongeoorloofde doorverkoop van CRANBOURN® producten is verboden.

10. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

Consumenten die een probleem hebben met een handelaar met betrekking tot een online gekocht product of dienst, kunnen het geschil beslechten via de onlinegeschillenbeslechting ("ODR")-procedure van de Europese Commissie. Mocht u een probleem hebben met een van onze producten of diensten, dan kunt u hier naar het ODR-platform Hyperlink gaan.

11. LINKS VAN DE SITE

Waar de Site of Applicatie links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Tenzij anders vermeld, zijn we niet commercieel geassocieerd met producten van derden waarnaar wordt verwezen op onze Site of in de Applicatie.

12. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt geleverd zonder garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij, andere leden van onze groep van bedrijven en met ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk uit: alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, gewoonterecht of de wet van billijkheid; en elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met de Site of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of resultaten van het gebruik van de Site, alle websites die eraan gekoppeld zijn en al het geplaatste materiaal daarop, inclusief verlies van inkomsten of inkomsten, verlies van zaken, verlies van winst of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill, of verspilde management- of kantoortijd veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze voorwaarde geen claims voor verlies van of schade aan uw materiële eigendommen of andere claims voor direct financieel verlies die niet zijn uitgesloten door een van de bovenstaande categorieën, zal voorkomen. Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

13 . TOEGANG TOT DE WEBSITE

Toegang tot onze site is tijdelijk toegestaan en we behouden ons het recht voor om de service die we op onze site aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

De site is gedeeltelijk afhankelijk van software om te werken. De software bevat bugs. Hoewel we de site zullen controleren en proberen bugs op te lossen, kunnen we niet garanderen dat de site of een individuele functie van de site foutloos, altijd beschikbaar en/of vrij van virussen zal zijn.

14. GEEN GARANTIES

We bieden geen garantie, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of impliciete voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Alle dergelijke impliciete voorwaarden en garanties zijn hierbij uitgesloten.

15. WIJZIGINGEN AAN DE SITE OF APPLICATIE

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment te wijzigen. Indien nodig kunnen we de toegang tot de site opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op de site kan op een bepaald moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

16. ZORGEN

Als u zich zorgen maakt over het materiaal dat op onze site verschijnt of als u iets ziet waarvan u redelijkerwijs denkt dat het in strijd is met deze Algemene voorwaarden of onze richtlijnen, stuur ons dan een e-mail op: [email protected]

17. GELDIGHEID

Als enig deel of enige bepaling van deze Algemene voorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van enig ander deel of enige andere bepaling.

18. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Algemene voorwaarden, de Richtlijnen en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de gehele overeenkomst tussen ons en vervangen alle eerdere discussies, correspondentie, onderhandelingen, eerdere regelingen, afspraken of overeenkomsten tussen ons met betrekking tot het onderwerp van deze Algemene voorwaarden. We erkennen allemaal dat geen van ons vertrouwt op, of enige rechtsmiddelen zal hebben met betrekking tot, enige verklaring of garantie (hetzij onschuldig of uit nalatigheid) die niet is uiteengezet in deze Algemene voorwaarden, de Richtlijnen of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen . Ieder van ons erkent en stemt ermee in dat het enige rechtsmiddel dat voor hem beschikbaar is voor schending van deze Algemene voorwaarden, schending van het contract onder deze Algemene voorwaarden is. Niets in deze Algemene voorwaarden is echter bedoeld om enige aansprakelijkheid voor fraude te beperken of uit te sluiten.

19. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Algemene Voorwaarden is het Engelse recht van toepassing. De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over elk geschil met betrekking tot deze Algemene voorwaarden.

DOE MEE MET DE REIS

Meld u aan om de nieuwste CRANBOURN te ontvangen® nieuws, evenementen en lanceringen.