Märke rundell

SÖK CRANBOURN® TRYCK

Storbritannien — Välj ditt språk:

Nordamerika — Välj ditt språk:

Latinamerika — Välj ditt språk:

Mellanöstern & Afrika — Välj ditt språk:

Asien — Välj ditt språk:

Oceanien — Välj ditt språk:

HÅLLBARA LYXDOFT

Allmänna Villkor

Tack för att du besöker CRANBOURN® webbplats på www.cranbourn.com ("Webbplatsen"). Detta dokument (tillsammans med de dokument som hänvisas till i det) berättar för dig på vilka villkor du får använda webbplatsen.

Om du inte vill vara bunden av dessa villkor bör du inte använda webbplatsen. Användning av webbplatsen av dig ska anses vara ditt godkännande av dessa villkor.

Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan, så vänligen granska dem varje gång du besöker webbplatsen. Du bör spara en kopia av dessa villkor för framtida referens.

1. OM OSS:

Webbplatsen och applikationen drivs av CRANBOURN (Holdings) Limited, ett företag registrerat i England och Wales under företagsnummer 11692479, med sitt registrerade kontor på 1 The Green, Richmond, Surrey, TW9 1PL.

Vårt momsnummer är GB 311 7674 14. Du kan kontakta oss med följande e-postadress: [email protected].

2. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH/ELLER APPLIKATIONEN

Du får endast använda webbplatsen för personligt bruk. All kommersiell användning av webbplatsen är strängt förbjuden. Du har tillåtelse att skriva ut enskilda webbsidor då och då förutsatt att du inte skriver ut hela eller en betydande del av webbplatsen och att varumärkena och meddelanden om immateriella rättigheter som ingår på webbplatsen inte tas bort.

Om inte annat anges i dessa villkor får du inte (varken direkt eller indirekt) (i) kopiera, ladda ner, lagra, tillgängliggöra, distribuera, sälja eller erbjuda att sälja hela eller någon del av innehållet eller webbplatsen eller applikationen, eller (ii) ladda ner eller på annat sätt kopiera innehåll, filer eller data från webbplatsen för att skapa eller fylla i en databas eller publikation av något slag.

3. REGISTRERING

Du får inte registrera mer än ett konto.

Du måste vara minst 18 år gammal för att registrera dig och skicka kommentarer eller fotografier via webbplatsen.

Du måste tillhandahålla ett uppdaterat e-postmeddelande som du har regelbunden åtkomst till eftersom vi kan behöva kontakta dig angående dina inlämningar.

Du får inte: utge dig för att vara eller försöka utge dig för en annan person; avslöja ditt lösenord till någon annan; tillåta någon annan att använda ditt konto, eller använda någon annans konto. Du är ansvarig för alla inlämningar som görs via ditt konto. Om du misstänker att någon annan kan ha tillgång till eller använder ditt lösenord eller konto måste du meddela oss så snart som möjligt genom att e-posta [email protected]

4. LÄNKA TILL WEBBPLATSEN

Du kan skicka länkar till dina vänner via e-post till våra webbplatser eller specifika sidor på den.

5. DITT INNEHÅLL – VAD VI FÅR GÖRA

Vi förbehåller oss rätten att publicera, redigera eller ta bort allt eller delar av innehåll du skickar inklusive men inte begränsat till alla detaljer som finns i din profil (t.ex. ditt namn, stad, land), alla fotografier eller kommentarer du kan ha skickat (“ Ditt innehåll”).

Observera att genom att skicka innehåll via webbplatsen samtycker du till att alla bilder du tillhandahåller laddas upp till Google Bilder eller någon annan sökmotor som valts av oss.

Genom att skicka innehåll till webbplatsen ger du oss en evig, royaltyfri, världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv licens att använda, kopiera, redigera, anpassa, publicera, översätta, göra tillgängligt, kommunicera, distribuera och underlicensiera ditt innehåll (helt eller delvis) för alla ändamål. Vi har också rätt att avslöja din identitet till tredje part som hävdar att allt material som lagts upp eller laddas upp av dig via webbplatsen utgör en kränkning av deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet. Genom att skicka in ditt innehåll garanterar du att du har rätt att bevilja denna licens och du håller oss skadeslös för eventuella brott mot denna garanti. Vi är inte ansvariga, eller ansvariga gentemot någon tredje part, för innehållet eller riktigheten i något material som publicerats av dig eller någon annan användare av webbplatsen. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag avsäger du dig dina moraliska rättigheter (t.ex. rätten att identifieras som författare eller att invända mot nedsättande behandling) i ditt innehåll. Fortsätt att publicera hela eller delar av ditt innehåll, inklusive dina foton, kommentarer, profil, namn, stad och land, även om du ändrar dig och vill att vi ska ta bort det och/eller du inte längre är registrerad på webbplatsen.

6. DITT INNEHÅLL – VAD DU INTE FÅR GÖRA

Du får inte skicka in något material till webbplatsen som är: ärekränkande, falskt eller vilseledande; förolämpande, hotande eller kränkande; obscent eller av sexuell natur; eller kränkande, rasistisk, sexistisk, ålderistisk eller som på annat sätt diskriminerar personer baserat på deras civilstånd, sexuella läggning eller religiösa övertygelse. Du får inte skicka in något material till webbplatsen som sannolikt: uppmuntrar till våld; uppmuntra eller undervisa om beteende som är ett brott, ger upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt är olagligt; gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter; marknadsföra någon produkt eller tjänst; utge sig för att vara någon annan eller på annat sätt förvränga din identitet, tillhörighet eller status; skada alla aktiva rättsliga förfaranden som du känner till; orsaka någon larm, ångest eller ångest; vara tekniskt skadlig (inklusive, utan begränsning, datavirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, korrupta data eller annan skadlig eller skadlig programvara, data, komponenter eller beteende); eller bryter mot dessa villkor eller vår integritetspolicy. Du får inte skicka länkar till några webbplatser. Du får inte försöka kringgå något skydd vi infört för säkerheten och driften av webbplatsen. Du får inte skicka in innehåll som du vet har tagits bort igen.

7. AVSTÄNGNING ELLER UPPSÄGNING AV KONTO

Vi kan stänga av och/eller radera vilket användarkonto som helst efter eget gottfinnande. De främsta anledningarna till att ett konto kan stängas av eller raderas är:

Användaren misslyckades med att följa riktlinjerna eller dessa villkor; och/eller någon kommentar som skickats av användarkontot ansågs olämplig.

Vi kommer att meddela dig om eventuell avstängning via e-post till den adress du angav under din registrering eller nästa gång du försöker komma åt ditt konto. Längden på avstängningen eller beslutet att ta bort ett konto beror på omständigheterna. Om ditt konto stängs av eller raderas får du inte försöka registrera om eller skicka innehåll via ett annat konto utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

8. ERSÄTTNING

Du kommer att hålla oss skadeslösa och hålla oss skadeslösa mot alla förluster, utgifter, kostnader och skulder som uppstår till följd av eller i samband med ditt brott mot dessa villkor.

9. TRANSAKTIONER SOM SLUTAS GEMEN WEBBPLATSEN

Kontrakt för leverans av varor som bildas via vår webbplats regleras av våra leveransvillkor. Den otillåtna återförsäljningen av CRANBOURN® produkter är förbjudna.

10. ONLINE TVISTLÖSNING

Konsumenter som har problem med en näringsidkare angående en produkt eller tjänst som köpts online kan lösa tvisten genom Europeiska kommissionens förfarande för onlinetvistlösning (“ODR”). Om du har problem med någon av våra produkter eller tjänster kan du komma åt ODR-plattformen Hyperlink här.

11. LÄNKAR FRÅN WEBBPLATSEN

Om webbplatsen eller applikationen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.

Om inte annat anges är vi inte kommersiellt associerade med några tredjepartsprodukter som det hänvisas till på vår webbplats eller i applikationen.

12. VÅRT ANSVAR

Materialet som visas på vår webbplats tillhandahålls utan garantier, villkor eller garantier för dess riktighet. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, utesluter vi, andra medlemmar i vår grupp av företag och tredje parter som är anslutna till oss härmed uttryckligen: alla villkor, garantier och andra villkor som annars skulle kunna vara antydda av lag, sedvanelag eller lagar om aktiekapital; och allt ansvar för direkt, indirekt eller följdförlust eller skada som åsamkats någon användare i samband med webbplatsen eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller resultatet av användningen av webbplatsen, alla webbplatser som är länkade till den och allt material som publicerats på det, inklusive förlust av inkomst eller inkomst, förlust av affärer, förlust av vinst eller kontrakt, förlust av förväntade besparingar, förlust av data, förlust av goodwill eller bortkastad hantering eller kontorstid oavsett om det orsakas av skadeståndsbrott (inklusive vårdslöshet) kontraktsbrott eller på annat sätt, även om det är förutsebart, förutsatt att detta villkor inte ska förhindra anspråk på förlust av eller skada på din materiella egendom eller andra anspråk på direkt ekonomisk förlust som inte är uteslutna av någon av kategorierna ovan. Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet, inte heller vårt ansvar för bedräglig felaktig framställning eller felaktig framställning av en grundläggande fråga, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

13 . ÅTKOMMA WEBBPLATSEN

Åtkomst till vår webbplats är tillåten tillfälligt och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra den tjänst vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga om vår webbplats av någon anledning är otillgänglig när som helst eller under någon period.

Webbplatsen är delvis beroende av programvara för att fungera. Programvaran har buggar. Även om vi kommer att övervaka webbplatsen och försöka fixa buggar, kan vi inte garantera att webbplatsen eller någon enskild funktion på webbplatsen kommer att vara felfri, tillgänglig hela tiden och/eller fri från virus.

14. INGA GARANTIER

Vi tillhandahåller inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, av något slag inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier eller underförstådda villkor för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Alla sådana underförstådda villkor och garantier exkluderas härmed.

15. ÄNDRINGAR AV WEBBPLATSEN ELLER APPLIKATIONEN

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på webbplatsen när som helst. Om behovet uppstår kan vi stänga av åtkomsten till webbplatsen eller stänga den på obestämd tid. Allt material på webbplatsen kan vara inaktuellt vid varje given tidpunkt, och vi är inte skyldiga att uppdatera sådant material.

16. OROR

Om du har några frågor om materialet som visas på vår webbplats eller om du ser något som du rimligen tror bryter mot dessa villkor eller våra riktlinjer, vänligen maila oss på: [email protected]

17. GILTIGHET

Om någon del eller bestämmelse i dessa villkor visar sig vara olaglig eller omöjlig att verkställa, ska detta inte påverka giltigheten av någon annan del eller bestämmelse.

18. HELA AVTALET

Dessa villkor, riktlinjerna och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dem utgör hela avtalet mellan oss och ersätter alla tidigare diskussioner, korrespondens, förhandlingar, tidigare arrangemang, överenskommelse eller avtal mellan oss i samband med ämnet för dessa villkor. Vi erkänner var och en av oss att ingen av oss förlitar sig på, eller kommer att ha några gottgörelser med avseende på, någon utfästelse eller garanti (oavsett om den är gjord oskyldig eller av försumlighet) som inte anges i dessa villkor, riktlinjerna eller de dokument som hänvisas till i dem . Var och en av oss erkänner och samtycker till att den enda åtgärd som finns tillgänglig för brott mot dessa villkor ska vara avtalsbrott enligt dessa villkor. Ingenting i dessa villkor verkar dock för att begränsa eller utesluta något ansvar för bedrägeri.

19. JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor regleras av engelsk lag. Engelska domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som rör dessa villkor.

HÖG MED PÅ RESAN

Registrera dig för att få den senaste CRANBOURN® nyheter, evenemang och lanseringar.