Okrągła marka

SZUKAJ CRANBOURN® NACISKAĆ

Zjednoczone Królestwo — Wybierz swój język:

Ameryka północna — Wybierz swój język:

Ameryka Łacińska — Wybierz swój język:

Bliski Wschód i Afryka — Wybierz swój język:

Azja — Wybierz swój język:

Oceania — Wybierz swój język:

ZRÓWNOWAŻONE LUKSUSOWE ZAPACHY

Zasady i Warunki

Dziękujemy za odwiedzenie CRANBOURN® pod adresem www.cranbourn.com („Witryna”). Niniejszy dokument (wraz z dokumentami, o których mowa w nim) określa zasady i warunki, na jakich możesz korzystać z Witryny.

Jeśli nie chcesz być związany tymi warunkami, nie powinieneś korzystać z witryny. Korzystanie z witryny przez Ciebie jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi za każdym razem, gdy odwiedzasz Witrynę. Powinieneś zachować kopię niniejszych Warunków na przyszłość.

1. O NAS:

Witryna i Aplikacja są obsługiwane przez CRANBOURN (Holdings) Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 11692479, z siedzibą pod adresem 1 The Green, Richmond, Surrey, TW9 1PL.

Nasz numer VAT to GB 311 7674 14. Możesz skontaktować się z nami za pomocą następującego adresu e-mail: [email protected].

2. KORZYSTANIE Z WITRYNY I/LUB APLIKACJI

Możesz korzystać z Witryny wyłącznie do użytku osobistego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie Witryny przez użytkownika jest surowo zabronione. Użytkownikowi wolno okazjonalnie drukować poszczególne strony internetowe, pod warunkiem że nie drukuje się całości lub istotnej części Witryny oraz że znaki towarowe i informacje o własności intelektualnej zawarte w Witrynie nie zostaną usunięte.

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, nie wolno (bezpośrednio ani pośrednio) (i) kopiować, pobierać, przechowywać, udostępniać, rozpowszechniać, sprzedawać ani oferować sprzedaży całości lub jakiejkolwiek części treści, Witryny lub Aplikacji ani (ii) pobierać ani w inny sposób kopiować jakichkolwiek treści, plików lub danych z Witryny w celu utworzenia lub wypełnienia bazy danych lub jakiejkolwiek publikacji.

3. REJESTRACJA

Nie możesz zarejestrować więcej niż jednego konta.

Aby zarejestrować się i przesyłać komentarze lub zdjęcia za pośrednictwem Witryny, musisz mieć ukończone 18 lat.

Musisz podać aktualny adres e-mail, do którego masz regularny dostęp, ponieważ możemy potrzebować skontaktować się z Tobą w sprawie Twoich zgłoszeń.

Nie wolno: podszywać się lub próbować podszywać się pod inną osobę; ujawniać swojego hasła nikomu innemu; zezwalać innym osobom na korzystanie z Twojego konta ani korzystać z konta innej osoby. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zgłoszenia dokonane za pośrednictwem Twojego konta. Jeśli podejrzewasz, że ktoś inny może mieć dostęp do Twojego hasła lub konta lub może z niego korzystać, musisz jak najszybciej powiadomić nas o tym, wysyłając e-mail [email protected]

4. LINKI DO WITRYNY

Możesz wysyłać znajomym linki do naszych Witryn lub określonych stron w nich zawartych.

5. TWOJE TREŚCI – CO MOŻEMY ROBIĆ

Zastrzegamy sobie prawo do publikowania, edytowania lub usuwania całości lub części przesłanych przez Ciebie treści, w tym między innymi wszelkich szczegółów zawartych w Twoim profilu (np. Twoje treści”).

Pamiętaj, że przesyłając treści za pośrednictwem Witryny, wyrażasz zgodę na przesyłanie wszelkich dostarczonych obrazów do Grafiki Google lub dowolnej innej wybranej przez nas wyszukiwarki.

Przesyłając Treść do Witryny, udzielasz nam wieczystej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji na używanie, kopiowanie, edycję, adaptację, publikowanie, tłumaczenie, udostępnianie, komunikowanie, dystrybucję i udzielanie sublicencji na Twoje Treści (w całości lub w części) w dowolnym celu. Mamy również prawo ujawnić Twoją tożsamość osobom trzecim, które twierdzą, że jakikolwiek materiał opublikowany lub przesłany przez Ciebie za pośrednictwem Witryny stanowi naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności. Przesyłając Treści, gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia tej licencji i zwalniasz nas z odpowiedzialności za wszelkie naruszenia tej gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów opublikowanych przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny. W zakresie dozwolonym przez prawo zrzekasz się swoich praw osobistych (np. prawa do bycia zidentyfikowanym jako autor lub sprzeciwu wobec uwłaczającego traktowania) do Twoich Treści. Kontynuuj publikowanie całości lub części Twoich Treści, w tym zdjęć, komentarzy, profilu, imienia i nazwiska, miasta i kraju, nawet jeśli zmienisz zdanie i chcesz, abyśmy je usunęli i/lub nie jesteś już zarejestrowany w Witrynie.

6. TWOJE TREŚCI – CZEGO NIE MOŻESZ ROBIĆ

Nie wolno przesyłać do Witryny żadnych materiałów, które są: zniesławiające, fałszywe lub wprowadzające w błąd; obraźliwe, grożące lub obelżywe; obsceniczne lub o charakterze seksualnym; lub obraźliwe, rasistowskie, seksistowskie, związane z wiekiem lub w inny sposób dyskryminujące osoby ze względu na ich stan cywilny, orientację seksualną lub przekonania religijne. Nie wolno przesyłać do Witryny żadnych materiałów, które mogą: zachęcać do przemocy; zachęcać lub uczyć postępowania, które jest przestępstwem, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub jest w inny sposób niezgodne z prawem; naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich; reklamować jakichkolwiek produktów lub usług; podszywać się pod kogokolwiek innego lub w inny sposób fałszywie przedstawiać Twoją tożsamość, przynależność lub status; uszczerbku dla wszelkich toczących się postępowań prawnych, o których jesteś świadomy; wywoływać u kogoś niepokój, niepokój lub niepokój; być technicznie szkodliwe (w tym między innymi wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, uszkodzone dane lub inne złośliwe lub szkodliwe oprogramowanie, dane, komponenty lub zachowanie); lub naruszać niniejsze Warunki lub naszą Politykę prywatności. Nie możesz przesyłać linków do żadnych stron internetowych. Nie wolno próbować obejść żadnych zabezpieczeń, które wprowadziliśmy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i działania Witryny. Nie możesz ponownie przesyłać treści, o których wiesz, że zostały usunięte.

7. ZAWIESZENIE LUB ZAMKNIĘCIE KONTA

Możemy zawiesić i/lub usunąć dowolne konto użytkownika według własnego uznania. Główne powody, dla których konto może zostać zawieszone lub usunięte to:

Użytkownik nie zastosował się do Wytycznych lub niniejszego Regulaminu; i/lub jakikolwiek komentarz przesłany przez konto użytkownika został uznany za nieodpowiedni.

Powiadomimy Cię o każdym zawieszeniu e-mailem na adres podany podczas rejestracji lub przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta. Długość zawieszenia lub decyzja o usunięciu konta będzie uzależniona od okoliczności. Jeśli Twoje konto zostanie zawieszone lub usunięte, nie możesz podejmować prób ponownej rejestracji ani przesyłać treści za pośrednictwem innego konta bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

8. ODSZKODOWANIE

Zabezpieczysz nas i zabezpieczysz nas przed wszelkimi stratami, wydatkami, kosztami i zobowiązaniami, które powstaną w wyniku lub w związku z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków.

9. TRANSAKCJE ZAWIERANE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

Umowy na dostawę towarów zawierane za pośrednictwem naszej Witryny podlegają naszym Warunkom dostawy. Nieautoryzowana odsprzedaż CRANBOURN® produktów jest zabronione.

10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW ONLINE

Konsumenci, którzy mają problem ze sprzedawcą dotyczący produktu lub usługi kupionej przez Internet, mogą rozstrzygnąć spór za pośrednictwem procedury internetowego rozstrzygania sporów („ODR”) Komisji Europejskiej. Jeśli masz problem z którymkolwiek z naszych produktów lub usług, możesz uzyskać dostęp do platformy ODR Hyperlink tutaj.

11. LINKI Z WITRYNY

Jeżeli Witryna lub Aplikacja zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

O ile nie określono inaczej, nie jesteśmy powiązani komercyjnie z żadnymi produktami stron trzecich, o których mowa w naszej Witrynie lub w Aplikacji.

12. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Materiał wyświetlany na naszej Stronie jest dostarczany bez gwarancji, warunków lub rękojmi co do jego dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my, inni członkowie naszej grupy spółek i powiązane z nami osoby trzecie niniejszym wyraźnie wyłączamy: wszystkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogłyby być dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności; oraz wszelka odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z Witryną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z Witryny, wszelkich stron internetowych z nią powiązanych oraz wszelkich opublikowanych materiałów w tym utratę dochodów lub dochodów, utratę działalności, utratę zysków lub kontraktów, utratę przewidywanych oszczędności, utratę danych, utratę wartości firmy lub zmarnowany czas zarządzania lub pracy biurowej, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane deliktem (w tym zaniedbaniem) naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli jest to możliwe do przewidzenia, pod warunkiem, że warunek ten nie wyklucza roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia majątku materialnego użytkownika ani jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wyłączone przez żadną z powyższych kategorii. Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani na naszą odpowiedzialność za oszukańcze wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do podstawowej kwestii, ani na żadną inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

13 . DOSTĘP DO WITRYNY

Dostęp do naszej Witryny jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług, które świadczymy na naszej Witrynie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza Witryna będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

Działanie Witryny częściowo opiera się na oprogramowaniu. Oprogramowanie zawiera błędy. Chociaż będziemy monitorować Witrynę i próbować naprawiać błędy, nie możemy zagwarantować, że Witryna lub jakakolwiek pojedyncza funkcja Witryny będzie wolna od błędów, dostępna przez cały czas i/lub wolna od wirusów.

14. BRAK GWARANCJI

Nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji lub dorozumianych warunków zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Wszystkie takie dorozumiane warunki i gwarancje są niniejszym wyłączone.

15. ZMIANY W WITRYNIE LUB APLIKACJI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu w dowolnym momencie. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do Strony lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Wszelkie materiały w Witrynie mogą być w dowolnym momencie nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania takich materiałów.

16. OBAWY

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiałów, które pojawiają się w naszej Witrynie lub jeśli zauważysz coś, co Twoim zdaniem narusza niniejsze Warunki lub nasze Wytyczne, napisz do nas na adres: [email protected]

17. WAŻNOŚĆ

Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność jakiejkolwiek innej części lub postanowienia.

18. CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsze Warunki, Wytyczne i wszelkie dokumenty wyraźnie w nich wymienione stanowią całość umowy między nami i zastępują wszelkie wcześniejsze dyskusje, korespondencję, negocjacje, wcześniejsze ustalenia, porozumienia lub umowy między nami dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków. Każdy z nas przyjmuje do wiadomości, że żaden z nas nie polega ani nie będzie miał żadnych środków zaradczych w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji (złożonych niewinnie lub w wyniku zaniedbania), które nie są określone w niniejszych Warunkach, Wytycznych lub dokumentach, do których się odnoszą . Każdy z nas przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jedynym dostępnym środkiem zaradczym w przypadku naruszenia niniejszych Warunków jest naruszenie umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyklucza jakiejkolwiek odpowiedzialności za oszustwo.

19. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu. Sądy angielskie mają wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami dotyczącymi niniejszych Warunków.

DOŁĄCZ DO PODRÓŻY

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze CRANBOURN® aktualności, wydarzenia i premiery.