Okrągła marka

SZUKAJ CRANBOURN® NACISKAĆ

Zjednoczone Królestwo — Wybierz swój język:

Ameryka północna — Wybierz swój język:

Ameryka Łacińska — Wybierz swój język:

Bliski Wschód i Afryka — Wybierz swój język:

Azja — Wybierz swój język:

Oceania — Wybierz swój język:

ZRÓWNOWAŻONE LUKSUSOWE ZAPACHY

Zasady dotyczące zasobów marki i mediów cyfrowych

To jest umowa licencyjna pomiędzy Tobą a firmą CRANBOURN® wyjaśnia, w jaki sposób Ty lub Twoja firma możecie wykorzystywać zdjęcia, ilustracje, wektory i klipy wideo (indywidualnie i zbiorowo, „treści”), które pobieracie i licencjonowacie od CRANBOURN®. Pobierając zawartość z CRANBOURN®, akceptujesz warunki tej umowy.

Możesz używać licencjonowanych treści w dowolny sposób zgodny z prawami przyznanymi poniżej i nieograniczony (patrz Ograniczone zastosowania poniżej). Z zastrzeżeniem tych ograniczeń i pozostałych warunków niniejszej umowy.

Na potrzeby niniejszej umowy „użytkowanie” oznacza kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, edytowanie, synchronizowanie, wykonywanie, wyświetlanie, nadawanie, publikowanie lub wykorzystywanie w inny sposób Materiału objętego licencją. Przeczytaj poniższą sekcję „Ograniczone zastosowania”, aby poznać wyjątki.

1. Ograniczone zastosowania:

Żadnego nielegalnego użycia.
Nie możesz wykorzystywać treści w sposób pornograficzny, zniesławiający lub w inny niezgodny z prawem sposób w celu promowania przemocy lub nienawiści lub z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów (w tym w przypadku treści sportowych, wszelkich ograniczeń lub referencji wydanych przez ligę sportową lub organ zarządzający) lub kodeksów branżowych.

Żadnych zmian w treści redakcyjnej.
Treści oznaczone jako „redakcyjne” lub „przeznaczone do celów redakcyjnych” można przyciąć lub w inny sposób edytować ze względu na jakość techniczną, pod warunkiem, że nie naruszy to integralności redakcyjnej treści, ale treści nie można w żaden inny sposób zmieniać.

Brak samodzielnego użycia pliku.
Nie możesz wykorzystywać treści w sposób umożliwiający innym pobieranie, wyodrębnianie lub redystrybucję treści jako samodzielnego pliku (co oznacza tylko sam plik treści, niezależny od projektu lub końcowego zastosowania).

Żadnego fałszywego oświadczenia o autorstwie.
Nie możesz fałszywie oświadczać, że jesteś oryginalnym twórcą dzieła składającego się głównie z treści objętych licencją. Na przykład nie możesz tworzyć dzieł sztuki opartych wyłącznie na licencjonowanych treściach i twierdzić, że jesteś ich autorem.

Zakaz komercyjnego wykorzystania treści redakcyjnych.
Chyba że zostało to wyraźnie autoryzowane w CRANBOURN®, nie możesz wykorzystywać treści oznaczonych jako „redakcyjne” lub „przeznaczone do celów redakcyjnych” w celach komercyjnych, promocyjnych, reklamowych, wspierających, reklamowych, związanych z hazardem/zakładami/grami lub merchandisingu. Tego typu treści są przeznaczone przede wszystkim do celów redakcyjnych, czyli do celów opisowych, takich jak relacjonowanie wiadomości i dyskusje na temat bieżących wydarzeń lub innych tematów interesujących ludzi.

Brak produktów „na żądanie”.
O ile nie zostanie to wyraźnie autoryzowane przez CRANBOURN®nie możesz wykorzystywać treści w powiązaniu z produktami „na żądanie” (np. produktami, w których licencjonowany obraz jest wybierany przez osobę trzecią w celu dostosowania takiego produktu na zamówienie), w tym między innymi pocztówki, kubki, t-shirty, kalendarze, plakaty, wygaszacze ekranu lub tapety na telefony komórkowe lub podobne przedmioty, obejmuje to sprzedaż produktów za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanych stron internetowych.

Brak szablonów elektronicznych.
O ile nie zostanie to wyraźnie autoryzowane przez CRANBOURN®nie wolno wykorzystywać treści zawartych w szablonach elektronicznych lub cyfrowych przeznaczonych do odsprzedaży lub innej dystrybucji (na przykład szablonów witryn internetowych, szablonów wizytówek, szablonów elektronicznych kartek okolicznościowych i szablonów projektów broszur).

Zakaz używania znaku towarowego lub logo.
O ile nie zostanie to wyraźnie autoryzowane przez CRANBOURN®, nie możesz wykorzystywać treści (w całości ani w części) jako cechy wyróżniającej lub wyróżniającej znaku towarowego, znaku projektowego, nazwy handlowej, nazwy firmy, znaku usługowego lub logo. Ponadto nie będziesz uprawniony do rejestrowania (w jakiejkolwiek jurysdykcji) takich treści (w całości lub w części) jako znaku towarowego ani polegania na takich rejestracjach, wcześniejszym użyciu i/lub zgromadzonej renomie, aby zapobiec korzystaniu z Serwisu przez osoby trzecie. treści lub jakichkolwiek podobnych treści (w tym autorstwa nas, naszych klientów lub właściciela praw autorskich do takich treści).

Żadnego uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji ani technologii biometrycznych.
O ile nie zostanie to wyraźnie autoryzowane przez CRANBOURN®, nie możesz wykorzystywać treści (w tym wszelkich informacji o napisach, słów kluczowych i innych metadanych powiązanych z treścią) do jakichkolwiek celów uczenia maszynowego i/lub sztucznej inteligencji ani do jakichkolwiek technologii zaprojektowanych lub przeznaczonych do identyfikacji osób fizycznych.

Brak wykorzystania metadanych.
O ile nie uzyskano wyraźnej zgody firmy CRANBOURN®, nie możesz używać podpisów, słów kluczowych, towarzyszącego tekstu ani innych metadanych związanych z treścią oddzielnie i niezależnie od treści, ani zezwalać osobom trzecim na dostęp do takich informacji związanych z treścią lub ich wykorzystywanie.

Zakaz wykorzystywania przez NFT treści redakcyjnych lub treści wideo objętych prawami autorskimi.
O ile nie zostanie to wyraźnie autoryzowane przez CRANBOURN®, nie możesz wykorzystywać żadnych elementów treści oznaczonych jako „redakcyjne” lub „przeznaczone do celów redakcyjnych” ani żadnych treści wideo objętych prawami autorskimi w związku z niezmiennym zasobem cyfrowym przeznaczonym na sprzedaż lub inną dystrybucję.

2. Prawa własności intelektualnej.

Cała licencjonowana zawartość jest własnością CRANBOURN® lub dostawców treści. CRANBOURN® i dostawcy treści zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej umowie. Nie możesz dochodzić żadnych praw do przychodów od organizacji zbiorowego zarządzania, witryny mediów społecznościowych, platformy udostępniania treści lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej w związku z kopiowaniem, kopiowaniem cyfrowym, udostępnianiem, dystrybucją lub innym wtórnym wykorzystaniem licencjonowanych treści.

2.1 Uznanie autorstwa:

Jeśli używasz treści do celów redakcyjnych lub akademickich, musisz umieścić napis obok treści lub w napisach końcowych. Napis powinien mieć następującą formę lub inną formę określoną w informacjach o podpisie towarzyszących treści na CRANBOURN® strona internetowa: „[Nazwa fotografa]/ [Nazwa kolekcji] za pośrednictwem CRANBOURN®.”

Jeśli licencjonowane treści są wykorzystywane w produkcji audiowizualnej, w której autorzy są przypisani innym dostawcom licencjonowanych materiałów, należy uwzględnić napisy o porównywalnym rozmiarze i rozmieszczeniu. Napis powinien mieć następującą formę lub inną formę określoną w informacjach o podpisie towarzyszących treści na CRANBOURN® strona internetowa: „[Wideo] [Zdjęcia] dostarczone przez [Nazwa artysty]/[Nazwa kolekcji] za pośrednictwem CRANBOURN®.”

Możesz używać nazwy CRANBOURN® i/lub dostawców treści, jeśli jest to konieczne do podania autorstwa. Mimo to nie możesz używać ich nazw, logo ani znaków towarowych w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody.

2.2 Rozwiązanie/anulowanie/wycofanie:

CRANBOURN® może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie, jeśli naruszysz którykolwiek z warunków tej lub jakiejkolwiek innej umowy z CRANBOURN®, w takim przypadku musisz natychmiast: zaprzestać korzystania z treści, usunąć lub zniszczyć wszelkie kopie oraz, na żądanie, potwierdzić CRANBOURN® na piśmie, że spełniłeś te wymagania.

Zakończenie mediów społecznościowych. Jeżeli korzystasz z treści na platformie mediów społecznościowych lub w innym serwisie internetowym podmiotu trzeciego, a platforma lub serwis wykorzystuje (lub informuje, że planuje wykorzystać) treści dla własnych celów lub w sposób sprzeczny z niniejszą umową, prawa udzielona na takie użytkowanie wygasa ze skutkiem natychmiastowym i w takim przypadku z chwilą CRANBOURN®na żądanie, wyrażasz zgodę na usunięcie wszelkich treści z takiej platformy lub strony internetowej.

3. Postanowienia ogólne.

3.1 Przypisanie:

Niniejsza umowa jest dla Ciebie osobista i nie możesz jej przenieść bez CRANBOURN®uprzedniej pisemnej zgody. CRANBOURN® może scedować niniejszą umowę, bez powiadomienia i zgody, na jakąkolwiek spółkę stowarzyszoną lub na dowolnego następcę prawnego, pod warunkiem, że taki podmiot wyrazi zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

3.2 Audyt:

Po powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem zgadzasz się na świadczenie usługi CRANBOURN® przykładowe kopie projektów lub zastosowań końcowych, które zawierają licencjonowaną treść, w tym poprzez udostępnienie CRANBOURN® z bezpłatnym dostępem do dowolnej płatnej lub w inny sposób ograniczonej strony internetowej lub platformy, na której odtwarzana jest treść. Ponadto, po rozsądnym powiadomieniu, CRANBOURN® może, według własnego uznania, za pośrednictwem własnych pracowników lub strony trzeciej, przeprowadzić audyt dokumentacji bezpośrednio związanej z niniejszą umową i korzystaniem z licencjonowanych treści w celu sprawdzenia zgodności z warunkami niniejszej umowy.

3.3 Przechowywanie elektroniczne:

Wyrażasz zgodę na zachowanie symbolu praw autorskich, nazwy CRANBOURN®, numeru identyfikacyjnego treści oraz wszelkich innych informacji lub metadanych, które mogą być osadzone w pliku elektronicznym zawierającym pierwotną treść oraz do zachowania odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony treści przed nieupoważnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie. Możesz wykonać jedną (1) kopię treści w celach zapasowych.

3.4 Prawo właściwe/arbitraż.

Niniejsza umowa będzie miała zastosowanie do prawa Anglii i Walii w Wielkiej Brytanii. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będą ostatecznie rozstrzygane w drodze wiążącego, poufnego arbitrażu prowadzonego przez jednego arbitra wybranego przy użyciu zasad i procedur wyboru arbitra zgodnie z i), jeśli użytkownik znajduje się w Ameryce Północnej: Przyspieszone procedury JAMS w jego kompleksowym arbitrażu Zasady i procedury („JAMS”); lub ii) jeśli znajdujesz się poza Ameryką Północną: Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów („ICDR”) lub JAMS (obowiązujące zasady według własnego uznania), obowiązujące w dniu rozpoczęcia arbitrażu, który odbędzie się w jednym z następujących jurysdykcji (w zależności od tego, która jest Ci najbliższa): Nowy Jork, Nowy Jork; Londyn, Anglia; Paryż, Francja; Monachium, Niemcy; Madryt, Hiszpania; Mediolan, Włochy; Sydney w Australii; Tokio, Japonia; czy Singapur. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim, a cała dokumentacja będzie przedstawiana i składana w języku angielskim. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca dla stron, a wyrok może zostać zapisany na wyroku arbitrażowym i wykonany przez dowolny właściwy sąd. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie reguluje niniejszej umowy. Strona wygrywająca będzie uprawniona do odzyskania uzasadnionych kosztów prawnych, w tym opłat prawnych związanych z tym aspektem jej roszczenia lub obrony, w sprawie której zwycięży, a wszelkie przyznane przez stronę przeciwną koszty zostaną potrącone. Niezależnie od powyższego CRANBOURN® ma prawo wszcząć i kontynuować wszelkie prawne lub godziwe działania lub postępowania przed jakimkolwiek właściwym sądem w celu uzyskania nakazu sądowego lub innego zadośćuczynienia przeciwko Tobie w przypadku, gdy zdaniem CRANBOURN®, takie działanie jest konieczne lub pożądane w celu ochrony CRANBOURN®Prawa własności intelektualnej. Strony postanawiają, że niezależnie od wszelkich innych obowiązujących przedawnień, wszelkie postępowanie arbitrażowe zostanie wszczęte w ciągu dwóch lat od czynów, zdarzeń lub zdarzeń stanowiących podstawę roszczenia.

3.5 Rozdzielność:

Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, nie powinno to mieć to wpływu na ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień. Przepisy takie należy zmieniać jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich wykonalności.

3.6 Zrzeczenie się:

Żadne działanie którejkolwiek ze stron, inne niż wyraźne pisemne zrzeczenie się, nie może być interpretowane jako zrzeczenie się któregokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

Użytkownik nie zastosował się do Wytycznych lub niniejszego Regulaminu; i/lub jakikolwiek komentarz przesłany przez konto użytkownika został uznany za nieodpowiedni.

3.7 Całość Umowy:

Żadne warunki tej umowy nie mogą być dodawane ani usuwane, chyba że zostały sporządzone w formie pisemnej i zaakceptowane na piśmie przez obie strony lub wydane elektronicznie przez CRANBOURN® i zaakceptowane przez Ciebie. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami niniejszej umowy a warunkami zawartymi w jakimkolwiek przesłanym przez Ciebie zamówieniu, zastosowanie będą miały warunki niniejszej umowy. Ogłoszenie. Wszystkie powiadomienia należy przesyłać do CRANBOURN® zgodnie z niniejszą umową należy przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Wszystkie powiadomienia do Ciebie będą wysyłane e-mailem na adres e-mail podany na Twoim koncie.

DOŁĄCZ DO PODRÓŻY

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze CRANBOURN® aktualności, wydarzenia i premiery.