Mærke rundel

SØG CRANBOURN® TRYKKE

Det Forenede Kongerige — Vælg venligst dit sprog:

Nordamerika — Vælg venligst dit sprog:

latin Amerika — Vælg venligst dit sprog:

Mellemøsten og Afrika — Vælg venligst dit sprog:

Asien — Vælg venligst dit sprog:

Oceanien — Vælg venligst dit sprog:

BÆREDYGTIGE LUKSUSDUFTE

Brandaktiver og politik for digitale medier

Dette er en licensaftale mellem dig og CRANBOURN® der forklarer, hvordan du eller din virksomhed kan bruge fotos, illustrationer, vektorer og videoklip (individuelt og samlet, "indhold"), som du downloader og licenserer fra CRANBOURN®. Ved at downloade indhold fra CRANBOURN®, accepterer du vilkårene i denne aftale.

Du må bruge licenseret indhold på enhver måde, der er i overensstemmelse med de rettigheder, der er givet nedenfor og ikke begrænset (se Begrænset anvendelse nedenfor). Underlagt disse begrænsninger og resten af vilkårene i denne aftale.

I forbindelse med denne aftale betyder "brug" at kopiere, reproducere, ændre, redigere, synkronisere, udføre, vise, udsende, udgive eller på anden måde gøre brug af det licenserede materiale. Sørg for at læse afsnittet Begrænset anvendelse nedenfor for undtagelser.

1. Begrænset anvendelse:

Ingen ulovlig brug.
Du må ikke bruge indhold på en pornografisk, ærekrænkende eller anden ulovlig måde til at fremme vold eller had eller i strid med gældende regler (inklusive for sportsindhold, eventuelle restriktioner eller legitimationsoplysninger udstedt af en sportsliga eller et styrende organ) eller branchekoder.

Ingen ændring af redaktionelt indhold.
Indhold markeret som "redaktionelt" eller "beregnet til redaktionelt" kan beskæres eller på anden måde redigeres for teknisk kvalitet, forudsat at indholdets redaktionelle integritet ikke kompromitteres, men du må ikke på anden måde ændre indholdet.

Ingen enkeltstående filbrug.
Du må ikke bruge indhold på nogen måde, der tillader andre at downloade, udtrække eller omdistribuere indhold som en selvstændig fil (dvs. blot selve indholdsfilen, adskilt fra projektet eller slutbrugen).

Ingen falsk fremstilling af forfatterskab.
Du må ikke fejlagtigt repræsentere, at du er den oprindelige skaber af et værk, der hovedsageligt består af licenseret indhold. For eksempel kan du ikke oprette kunstværker udelukkende baseret på licenseret indhold og hævde, at du er forfatteren.

Ingen kommerciel brug af redaktionelt indhold.
Medmindre det er udtrykkeligt godkendt i en CRANBOURN®, må du ikke bruge indhold, der er markeret som "redaktionelt" eller "beregnet til redaktionelt" til nogen som helst kommercielle, salgsfremmende, advertorial-, påtegnings-, reklame-, spil-/væddemåls-/spilbrug eller merchandisingformål. Denne type indhold er primært beregnet til at blive brugt til redaktionelle formål, hvilket betyder beskrivende formål såsom nyhedsrapportering og diskussion af aktuelle begivenheder eller andre emner af menneskelig interesse.

Ingen 'On Demand'-produkter.
Medmindre det er udtrykkeligt godkendt af CRANBOURN®, må du ikke bruge indhold i forbindelse med "on-demand"-produkter (f.eks. produkter, hvor et licensbillede er udvalgt af en tredjepart til tilpasning af et sådant produkt på bestillingsbasis), herunder, uden begrænsning, postkort, krus, t-shirts, kalendere, plakater, pauseskærme eller wallpapers på mobiltelefoner eller lignende varer, dette omfatter salg af produkter gennem specialdesignede hjemmesider.

Ingen elektroniske skabeloner.
Medmindre det er udtrykkeligt godkendt af CRANBOURN®, må du ikke bruge indhold i elektroniske eller digitale skabeloner beregnet til videresalg eller anden distribution (for eksempel hjemmesideskabeloner, visitkortskabeloner, elektroniske lykønskningskortskabeloner og brochuredesignskabeloner).

Ingen brug i varemærke eller logo.
Medmindre det er udtrykkeligt godkendt af CRANBOURN®, må du ikke bruge indhold (helt eller delvist) som det karakteristiske eller kendetegn ved et varemærke, designmærke, handelsnavn, firmanavn, servicemærke eller logo. Derudover er du ikke berettiget til at registrere (i nogen jurisdiktion) sådant indhold (helt eller delvist) som et varemærke eller stole på sådanne registreringer, tidligere brug og/eller påløbet goodwill for at forhindre enhver tredjeparts brug af indhold eller lignende indhold (herunder af os, vores kunder eller copyright-indehaveren af sådant indhold).

Ingen brug af maskinlæring, kunstig intelligens eller biometrisk teknologi.
Medmindre det er udtrykkeligt godkendt af CRANBOURN®, må du ikke bruge indhold (herunder eventuelle billedtekstoplysninger, nøgleord eller andre metadata forbundet med indhold) til maskinlærings- og/eller kunstig intelligens-formål eller til teknologier, der er designet eller beregnet til identifikation af fysiske personer.

Ingen metadataudnyttelse.
Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af CRANBOURN®, må du ikke bruge billedtekstoplysninger, nøgleord, ledsagende tekst eller andre metadata, der er forbundet med indhold, adskilt og bortset fra indholdet, eller tillade nogen tredjepart at få adgang til eller bruge sådanne oplysninger, der er forbundet med indholdet.

Ingen NFT-brug af redaktionelt indhold eller rettighedsforberedt videoindhold.
Medmindre det er udtrykkeligt godkendt af CRANBOURN®, må du ikke bruge noget indhold, der er markeret som "redaktionelt" eller "beregnet til redaktionelt" eller noget rettighedsforberedt videoindhold i forbindelse med et uforanderligt digitalt aktiv beregnet til salg eller anden distribution.

2. Immaterielle rettigheder.

Alt det licenserede indhold ejes af enten CRANBOURN® eller dets indholdsleverandører. CRANBOURN® og indholdsleverandørerne forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i denne aftale. Du må ikke hævde nogen ret til indtægter fra et forvaltningsselskab, sociale medier-websteder, indholdsdelingsplatforme eller nogen anden tredjepart vedrørende fotokopiering, digital kopiering, deling, distribution eller anden sekundær brug af det licenserede indhold.

2.1 Tilskrivning:

Hvis du bruger indhold til redaktionelle eller akademiske formål, skal du medtage en merit ved siden af indholdet eller i produktionskreditter. Krediteringen skal være i følgende form eller som på anden måde angivet i billedtekstinformationen, der ledsager indholdet på CRANBOURN® hjemmeside: "[Fotografens navn]/ [Samlingens navn] via CRANBOURN®."

Hvis licenseret indhold bruges i en audio/visuel produktion, hvor der tildeles kreditter til andre udbydere af licenseret materiale, skal du inkludere en kredit i sammenlignelig størrelse og placering. Krediteringen skal være i følgende form eller som på anden måde angivet i billedtekstinformationen, der ledsager indholdet på CRANBOURN® websted: "[Video] [Billeder] leveret af [Kunstnernavn]/[Samlingsnavn] via CRANBOURN®."

Du må bruge navnet på CRANBOURN® og/eller dets indholdsleverandører efter behov for at give tilskrivning. Alligevel må du ikke på anden måde bruge deres navne, logoer eller varemærker uden forudgående skriftlig godkendelse.

2.2 Opsigelse/annullering/tilbagetrækning:

CRANBOURN® kan opsige denne aftale til enhver tid, hvis du bryder nogen af vilkårene i denne eller enhver anden aftale med CRANBOURN®, i hvilket tilfælde du straks skal: ophøre med at bruge indholdet, slette eller ødelægge eventuelle kopier og, hvis du bliver bedt om det, bekræfte til CRANBOURN® skriftligt, at du har overholdt disse krav.

Opsigelse af sociale medier. Hvis du bruger indholdet på en social medieplatform eller et andet tredjepartswebsted, og platformen eller webstedet bruger (eller meddeler, at det planlægger at bruge) indholdet til sit eget formål eller på en måde, der er i modstrid med denne aftale, gælder rettighederne bevilget til sådan brug ophører øjeblikkeligt og i så fald efter CRANBOURN®s anmodning accepterer du at fjerne alt indhold fra en sådan platform eller hjemmeside.

3. Almindelige bestemmelser.

3.1 Opgave:

Denne aftale er personlig for dig og kan ikke overdrages af dig uden CRANBOURN®forudgående skriftlige samtykke. CRANBOURN® kan overdrage denne aftale, uden varsel eller samtykke, til enhver virksomhedsassocieret virksomhed eller til enhver efterfølger i interesse, forudsat at en sådan enhed accepterer at være bundet af disse vilkår.

3.2 Revision:

Med rimeligt varsel accepterer du at levere CRANBOURN® prøvekopier af projekter eller slutbrug, der indeholder licenseret indhold, herunder ved at levere CRANBOURN® med gratis adgang til enhver betalingsmuret eller på anden måde begrænset adgang websted eller platform, hvor indhold gengives. Derudover, med rimeligt varsel, CRANBOURN® kan efter eget skøn, enten gennem sine egne medarbejdere eller gennem en tredjepart, revidere dine optegnelser direkte relateret til denne aftale og din brug af licenseret indhold for at verificere overholdelse af vilkårene i denne aftale.

3.3 Elektronisk opbevaring:

Du accepterer at beholde copyright-symbolet, navnet på CRANBOURN®, indholdets identifikationsnummer og enhver anden information eller metadata, der kan være indlejret i den elektroniske fil, der indeholder det originale indhold, og for at opretholde passende sikkerhed for at beskytte indholdet mod uautoriseret brug af tredjeparter. Du må lave én (1) kopi af indholdet til sikkerhedskopiering.

3.4 Gældende lov/voldgift.

Loven i England og Wales i Det Forenede Kongerige vil regulere denne aftale. Eventuelle tvister, der opstår fra eller relateret til denne aftale, skal afgøres endeligt ved bindende, fortrolig voldgift af en enkelt voldgiftsmand udvalgt ved hjælp af reglerne og procedurerne for udvælgelse af voldgiftsdommere under i), hvis du er i Nordamerika: JAMS' fremskyndede procedurer i dens omfattende voldgift Regler og procedurer ("JAMS"); eller ii) hvis du er uden for Nordamerika: International Center for Dispute Resolution (“ICDR”) eller JAMS (de gældende regler er efter dit skøn), gældende på datoen for påbegyndelsen af voldgift, der skal afholdes i en af følgende jurisdiktioner (alt efter hvad der er tættest på dig): New York, New York; London, England; Paris, Frankrig; München, Tyskland; Madrid, Spanien; Milano, Italien; Sydney, Australien; Tokyo, Japan; eller Singapore. Voldgiftssagen skal foregå på engelsk, og al dokumentation skal fremlægges og arkiveres på engelsk. Voldgiftsdommerens afgørelse skal være endelig og bindende for parterne, og der kan afsiges dom over voldgiftskendelsen og fuldbyrdes af enhver domstol med kompetent jurisdiktion. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationale køb af varer regulerer ikke denne aftale. Den vindende part er berettiget til at få dækket sine rimelige sagsomkostninger, herunder advokatsalærer i forbindelse med det aspekt af dens krav eller forsvar, som den har medhold i, og eventuelle modstridende omkostninger skal modregnes. Uanset det foregående, CRANBOURN® skal have ret til at påbegynde og retsforfølge enhver juridisk eller rimelig handling eller procedure for enhver domstol med kompetent jurisdiktion for at opnå påbud eller andre retsmidler mod dig i tilfælde af, at efter CRANBOURN's opfattelse®, er en sådan handling nødvendig eller ønskelig for at beskytte CRANBOURN®'S intellektuelle ejendomsrettigheder. Parterne er enige om, at uanset eventuelle ellers gældende forældelsesregler, skal enhver voldgiftssag indledes inden for to år efter de handlinger, begivenheder eller hændelser, der giver anledning til kravet.

3.5 Adskillelse:

Hvis en eller flere af bestemmelserne i denne aftale viser sig at være ugyldige, ulovlige eller uhåndhævelige i nogen henseende, bør gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser ikke påvirkes. Sådanne bestemmelser bør kun revideres i det omfang, det er nødvendigt for at gøre dem håndhævelige.

3.6 Frafald:

Ingen handling fra nogen af parternes side, bortset fra udtrykkelig skriftlig dispensation, må fortolkes som et frafald af nogen bestemmelse i denne aftale.

Brugeren undlod at overholde retningslinjerne eller disse vilkår og betingelser; og/eller enhver kommentar indsendt af brugerkontoen blev anset for upassende.

3.7 Hele aftalen:

Ingen vilkår eller betingelser i denne aftale må tilføjes eller slettes, medmindre de er skrevet skriftligt og accepteret skriftligt af begge parter eller udstedt elektronisk af CRANBOURN® og accepteret af dig. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne aftale og vilkårene på enhver indkøbsordre sendt af dig, vil vilkårene i denne aftale være gældende. Varsel. Alle meddelelser skal sendes til CRANBOURN® under denne aftale skal sendes via e-mail til [email protected]. Alle meddelelser til dig vil blive sendt via e-mail til den e-mail, der er angivet på din konto.

KOM MED PÅ REJSEN

Tilmeld dig for at modtage den seneste CRANBOURN® nyheder, begivenheder og lanceringer.