Značkový rondel

HLEDEJ CRANBOURN® LIS

Spojené království — Vyberte prosím svůj jazyk:

Severní Amerika — Vyberte prosím svůj jazyk:

Latinská Amerika — Vyberte prosím svůj jazyk:

Střední východ a Afrika — Vyberte prosím svůj jazyk:

Asie — Vyberte prosím svůj jazyk:

Oceánie — Vyberte prosím svůj jazyk:

UDRŽITELNÉ LUXUSNÍ VŮNĚ

Zásady týkající se aktiv značky a digitálních médií

Toto je licenční smlouva mezi vámi a CRANBOURN® který vysvětluje, jak můžete vy nebo vaše společnost používat fotografie, ilustrace, vektory a videoklipy (jednotlivě i společně, „obsah“), které si stáhnete a licencujete od CRANBOURN®. Stažením obsahu z CRANBOURN®souhlasíte s podmínkami této smlouvy.

Licencovaný obsah můžete používat jakýmkoli způsobem, který je v souladu s níže udělenými právy a není omezen (viz Omezená použití níže). S výhradou těchto omezení a zbývajících podmínek této smlouvy.

Pro účely této smlouvy „použití“ znamená kopírování, reprodukování, úpravu, úpravu, synchronizaci, předvádění, zobrazování, vysílání, publikování nebo jiné využití licencovaného materiálu. Ujistěte se, že jste si přečetli níže uvedenou část Omezená použití, kde najdete výjimky.

1. Omezení použití:

Žádné nezákonné použití.
Nesmíte používat obsah pornografickým, pomlouvačným nebo jiným nezákonným způsobem k propagaci násilí nebo nenávisti nebo v rozporu s jakýmikoli platnými předpisy (včetně omezení nebo pověření vydaných sportovní ligou nebo řídícím orgánem pro sportovní obsah) nebo průmyslových kodexů.

Žádné změny redakčního obsahu.
Obsah označený jako „redakční“ nebo „určený pro redakční úpravu“ může být oříznut nebo jinak upraven pro technickou kvalitu za předpokladu, že nebude narušena redakční integrita obsahu, ale nesmíte obsah jinak upravovat.

Žádné použití samostatného souboru.
Nesmíte používat obsah žádným způsobem, který umožňuje ostatním stahovat, extrahovat nebo redistribuovat obsah jako samostatný soubor (myšleno pouze samotný soubor obsahu, oddělený od projektu nebo konečného použití).

Žádné nepravdivé prohlášení o autorství.
Nesmíte nepravdivě tvrdit, že jste původním tvůrcem díla, které je z velké části tvořeno licencovaným obsahem. Nemůžete například vytvářet umělecká díla pouze na základě licencovaného obsahu a tvrdit, že jste jejich autorem.

Žádné komerční využití redakčního obsahu.
Pokud to není výslovně povoleno v CRANBOURN®, nesmíte používat obsah označený jako „redakční“ nebo „určený pro redakční účely“ pro žádné komerční, propagační, reklamní, propagační, reklamní, hazardní/sázení/herní účely nebo obchodní účely. Tento typ obsahu je primárně určen k použití pro redakční účely, což znamená popisné účely, jako je zpravodajství a diskuse o aktuálních událostech nebo jiných tématech lidského zájmu.

Žádné produkty „na vyžádání“.
Pokud to není výslovně povoleno CRANBOURN®, nesmíte používat obsah ve spojení s produkty „na vyžádání“ (např. produkty, ve kterých je licencovaný obrázek vybrán třetí stranou pro přizpůsobení takového produktu na zakázku), včetně, bez omezení, pohlednice, hrnky, trička, kalendáře, plakáty, spořiče obrazovky nebo tapety na mobilní telefony nebo podobné předměty, to zahrnuje prodej produktů prostřednictvím webových stránek vytvořených na míru.

Žádné elektronické šablony.
Pokud to není výslovně povoleno CRANBOURN®, nesmíte používat obsah v elektronických nebo digitálních šablonách určených k dalšímu prodeji nebo jiné distribuci (například šablony webových stránek, šablony vizitek, šablony elektronických blahopřání a šablony návrhu brožury).

Žádné použití v ochranné známce nebo logu.
Pokud to není výslovně povoleno CRANBOURN®, nesmíte používat obsah (celý ani jeho část) jako rozlišovací nebo rozlišovací znak ochranné známky, designové značky, obchodního jména, obchodního jména, servisní značky nebo loga. Kromě toho nebudete oprávněni registrovat (v žádné jurisdikci) takový obsah (zcela nebo zčásti) jako ochrannou známku ani se spoléhat na takové registrace, předchozí použití a/nebo nahromaděné dobré jméno, abyste zabránili jakémukoli použití třetí strany. obsah nebo jakýkoli podobný obsah (včetně obsahu od nás, našich zákazníků nebo vlastníka autorských práv k takovému obsahu).

Žádné strojové učení, umělá inteligence nebo biometrické technologie.
Pokud to není výslovně povoleno CRANBOURN®, nesmíte používat obsah (včetně jakýchkoli informací o titulcích, klíčových slov nebo jiných metadat spojených s obsahem) pro účely strojového učení a/nebo umělé inteligence ani pro žádné technologie navržené nebo určené k identifikaci fyzických osob.

Žádné využívání metadat.
Pokud to není výslovně povoleno CRANBOURN®, nesmíte používat informace titulků, klíčová slova, doprovodný text nebo jiná metadata spojená s obsahem odděleně a odděleně od obsahu, ani povolit třetím stranám přístup nebo použití jakýchkoli takových informací spojených s obsahem.

Žádné použití NFT redakčního obsahu nebo videoobsahu připraveného pro práva.
Pokud to není výslovně povoleno CRANBOURN®, nesmíte používat žádné položky obsahu označené jako „redakční“ nebo „určené pro redakční“ ani jakýkoli videoobsah připravený na ochranu práv ve spojení s neměnným digitálním aktivem určeným k prodeji nebo jiné distribuci.

2. Práva duševního vlastnictví.

Veškerý licencovaný obsah je ve vlastnictví buď CRANBOURN® nebo jeho dodavatelů obsahu. CRANBOURN® a dodavatelé obsahu si vyhrazují všechna práva, která nejsou výslovně udělena v této smlouvě. Nesmíte uplatňovat žádné právo na příjmy od organizace pro kolektivní správu práv, webových stránek sociálních médií, platformy pro sdílení obsahu nebo jakékoli jiné třetí strany týkající se kopírování, digitálního kopírování, sdílení, distribuce nebo jiného sekundárního použití licencovaného obsahu.

2.1 Přiřazení:

Pokud používáte obsah pro redakční nebo akademické účely, musíte vedle obsahu nebo v produkčních kreditech zahrnout kredit. Kredit by měl mít následující formu nebo jak je uvedeno jinak v popisku doprovázejícím obsah na CRANBOURN® webové stránky: “[Jméno fotografa]/ [Název sbírky] prostřednictvím CRANBOURN®.“

Je-li licencovaný obsah použit v audio/vizuální produkci, kde jsou zásluhy připisovány jiným poskytovatelům licencovaného materiálu, musíte zahrnout kredit ve srovnatelné velikosti a umístění. Kredit by měl mít následující formu nebo jak je uvedeno jinak v popisku doprovázejícím obsah na CRANBOURN® webové stránky: „[Video] [Snímky] dodané [Artist Name]/[Collection Name] prostřednictvím CRANBOURN®.“

Můžete použít název CRANBOURN® a/nebo jeho dodavatelů obsahu podle potřeby k uvedení zdroje. Přesto nesmíte jinak používat jejich názvy, loga nebo ochranné známky bez předchozího písemného souhlasu.

2.2 Ukončení/zrušení/odstoupení:

CRANBOURN® může tuto smlouvu kdykoli ukončit, pokud porušíte kteroukoli z podmínek této nebo jakékoli jiné smlouvy s CRANBOURN®, v takovém případě musíte okamžitě: přestat používat obsah, smazat nebo zničit jakékoli kopie a na požádání potvrdit CRANBOURN® písemně, že jste tyto požadavky splnili.

Ukončení sociálních sítí. Pokud používáte obsah na platformě sociálních médií nebo na jiných webových stránkách třetí strany a tato platforma nebo web používá (nebo oznámí, že hodlá používat) obsah pro svůj vlastní účel nebo způsobem, který je v rozporu s touto dohodou, práva udělené pro takové použití okamžitě skončí, a v takovém případě po CRANBOURN®s žádostí souhlasíte s odstraněním jakéhokoli obsahu z takové platformy nebo webu.

3. Obecná ustanovení.

3.1 Zadání:

Tato smlouva je pro vás osobní a bez CRANBOURN ji nelze postoupit®předchozí písemný souhlas. CRANBOURN® může tuto smlouvu bez upozornění nebo souhlasu postoupit jakékoli přidružené společnosti nebo jakémukoli nástupci v zájmu, za předpokladu, že takový subjekt souhlasí s tím, že bude vázán těmito podmínkami.

3.2 Audit:

Po přiměřeném upozornění souhlasíte s poskytnutím CRANBOURN® vzorové kopie projektů nebo koncových použití, které obsahují licencovaný obsah, včetně poskytnutí CRANBOURN® s bezplatným přístupem na jakoukoli webovou stránku nebo platformu s placeným nebo jinak omezeným přístupem, kde je obsah reprodukován. Navíc, po přiměřeném upozornění, CRANBOURN® může podle svého uvážení, buď prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců nebo prostřednictvím třetí strany, prověřit vaše záznamy přímo související s touto smlouvou a vaším používáním licencovaného obsahu, aby ověřila soulad s podmínkami této smlouvy.

3.3 Elektronické úložiště:

Souhlasíte se zachováním symbolu autorských práv, názvu CRANBOURN®, identifikační číslo obsahu a jakékoli další informace nebo metadata, která mohou být vložena do elektronického souboru obsahujícího původní obsah, a pro zachování náležitého zabezpečení pro ochranu obsahu před neoprávněným použitím třetími stranami. Pro účely zálohování můžete vytvořit jednu (1) kopii obsahu.

3.4 Rozhodné právo/rozhodčí řízení.

Tato dohoda se bude řídit zákony Anglie a Walesu ve Spojeném království. Jakékoli spory vyplývající z této smlouvy nebo související s touto dohodou budou s konečnou platností vyřešeny závazným, důvěrným rozhodčím řízením jediného rozhodce vybraného podle pravidel a postupů pro výběr rozhodců podle bodu i), pokud jste v Severní Americe: Zrychlené postupy JAMS v jeho komplexní arbitráži Pravidla a postupy („JAMS“); nebo ii) pokud se nacházíte mimo Severní Ameriku: Mezinárodní centrum pro řešení sporů („ICDR“) nebo JAMS (příslušná pravidla podle vašeho uvážení), platné k datu zahájení rozhodčího řízení, které se bude konat v jednom z následujících jurisdikcí (podle toho, která je vám nejbližší): New York, New York; Londýn, Anglie; Paříž, Francie; Mnichov, Německo; Madrid, Španělsko; Milán, Itálie; Sydney, Austrálie; Tokyo, Japonsko; nebo Singapur. Rozhodčí řízení bude vedeno v angličtině a veškerá dokumentace bude předložena a uložena v angličtině. Rozhodnutí rozhodce bude konečné a závazné pro strany a rozsudek může být vydán a vymáhán kterýmkoli soudem s příslušnou jurisdikcí. Tato dohoda se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Vítězná strana bude mít nárok na náhradu svých přiměřených nákladů na právní zastoupení, včetně právních poplatků souvisejících s tím aspektem jejího nároku nebo obhajoby, nad nimiž má převahu, a veškeré protichůdné náhrady nákladů budou započteny. Bez ohledu na výše uvedené, CRANBOURN® bude mít právo zahájit a stíhat jakékoli právní nebo spravedlivé jednání nebo řízení před kterýmkoli soudem příslušné jurisdikce za účelem získání soudního příkazu nebo jiné nápravy proti vám v případě, že podle názoru CRANBOURN®taková akce je nezbytná nebo žádoucí pro ochranu CRANBOURN®Práva duševního vlastnictví. Strany souhlasí s tím, že bez ohledu na jakékoli jinak použitelné ustanovení o promlčení bude jakékoli rozhodčí řízení zahájeno do dvou let od činů, událostí nebo událostí, které vedly ke vzniku nároku.

3.5 Oddělitelnost:

Pokud bude jedno nebo více ustanovení této smlouvy v jakémkoli ohledu shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení by tím neměla být ovlivněna. Taková ustanovení by měla být revidována pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby byla vymahatelná.

3.6 Zřeknutí se práv:

Žádná akce žádné ze stran, kromě výslovného písemného zřeknutí se, nelze vykládat jako zřeknutí se jakéhokoli ustanovení této smlouvy.

Uživatel nedodržel Pokyny nebo tyto Podmínky; a/nebo jakýkoli komentář odeslaný uživatelským účtem byl považován za nevhodný.

3.7 Celá smlouva:

Žádné podmínky této smlouvy nesmí být přidány nebo odstraněny, pokud nejsou učiněny písemně a písemně přijaty oběma stranami nebo vydány elektronicky společností CRANBOURN® a vámi přijaté. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami této smlouvy a podmínkami obsaženými v jakékoli nákupní objednávce, kterou odešlete, budou platit podmínky této smlouvy. Oznámení. Všechna oznámení musí být zaslána na CRANBOURN® podle této smlouvy by měly být zaslány e-mailem na adresu [email protected]. Všechna oznámení vám budou zaslána e-mailem na e-mail uvedený ve vašem účtu.

PŘIPOJTE SE K CESTĚ

Zaregistrujte se a získejte nejnovější CRANBOURN® novinky, události a starty.